TSFS 2016:41
Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om luftfartygs massa och balans

Dessa föreskrifter ska tillämpas vid fastställande och redovisning av massa och balans för svenskregistrerade luftfartyg som inte omfattas av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 216/2008.

Grundform

TSFS 2016:41

I kraft 2016-07-01. PDF 300 kB