VVFS 2006:65 Vägverkets föreskrifter om trafikskolor

Ändringar

TSFS 2010:52

I kraft 2010-04-01. PDF 17 kB.

Ordet "Vägverket" byts ut mot "Trafikverket" i 6 kap. 2 §.

TSFS 2018:5

I kraft 2018-03-01. PDF 258 kB.

Upph. 3 kap. 5 §, 4 kap. 7 och 8 §§ samt 7 kap.; rubriken närmast före 3 kap. 5 § utgår; ändr. 2 kap. 4 § och 9 §, 4 kap. 1–3 §§ samt 5 kap. 1 och 2 §§; ny 2 kap. 2 a § och 7 kap.