Lagar & förordningar

Här hittar du ett urval svenska lagar och förordningar som rör Transportstyrelsens ansvarsområden inom väg.

De svenska lagar och förordningar du inte hittar här kan du söka efter på riksdagens webbplats. Där finns alla svenska lagar och förordningar.

Fordon

Bilskrotningsförordning
Fordonslag
Fordonsförordning
Lag med särskilda bestämmelser om fordonsskatt
Vägtrafikskattelag
Vägtrafikskatteförordning

Körkort

Körkortslagen
Körkortsförordningen (1998:980)
Föreskrift om körkortets utformning och innehåll 
Föreskrifter och allmänna råd om innehav av körkort med villkor om alkolås

Trafikregler, vägmärken med mera

Förordning om försöksverksamhet med varierande högsta tillåtna hastighet
Förordning om skolskjutsning
Förordning om särskild hastighetsbegränsning
Förordning om vägtrafikdefinitioner
Lag om vägtrafikdefinitioner
Lag om felparkeringsavgift
Lag om straff för vissa trafikbrott
Trafikförordning
Trafikskadelag
Vägmärkesförordning

Avgifter och skatter

Förordning om avgifter inom vägtrafikområdet
Förordning om prissättning vid internationella godstransporter på väg
Förordning om vägavgift för vissa tunga fordon
Lag om felparkeringsavgift
Lag om trängselskatt
Lag om vägavgift för vissa tunga fordon

Farlig gods

Lag om transport av farligt gods

Yrkestrafik

Förordning om vilotider vid vissa vägtransporter inom landet
Lag om överlastavgift
Yrkestrafiklag (2012:210)
Yrkestrafikförordning (2012:237)
Taxitrafiklag (2012:211) 
Taxitrafikförordning (2012:238)
Lag om vägtransportledare
Förordning om vägtransportledare
Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1071/2009 om gemensamma regler bekräftande de villkor som ska uppfyllas av personer som bedriver yrkesmässig trafik

Vägtrafikregister

Vägtrafikdataförordning (2019:382)
Vägtrafikdatalag (2019:369)