Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om mottagning av avfall från fritidsbåtar

2023-04-18

Transportstyrelsen har publicerat nya föreskrifter om mottagning av avfall från fritidsbåtar, TSFS 2023:12. Föreskrifterna träder i kraft den 1 maj 2023.

I och med detta nytryck så upphävs Sjöfartsverkets föreskrifter (SJÖFS 2001:13) om mottagning av avfall från fritidsbåtar. 

Bakgrund

EU:s direktiv om mottagningsanordningar i hamn för avlämning av avfall från fartyg har ersatts av ett nytt direktiv, direktiv 2019/883/EU om mottagningsanordningar i hamn för avlämning av avfall från fartyg. Anledningen till revideringen var bl.a. att det fanns behov av att harmonisera direktivet med de internationella bestämmelserna om förbud att släppa ut avfall från fartyg till havs i MARPOL samt behov att ytterligare stärka regelverket för att komma åt problemet med marint skräp och öka den faktiska tillgången på mottagningsanordningar inom medlemsstaternas hamnar. Ändringarna i direktivet införlivas i svensk rätt genom ändringar i lagen (1980:424) om åtgärder mot förorening från fartyg (LÅFF) samt förordningen (1980:789) om åtgärder mot förorening från fartyg (FÅFF).

Ändringar som genomförs

I SJÖFS 2001:13 regleras avfallsmottagning i fritidsbåtshamn och därmed kräver införlivandet att dessa föreskrifter nytrycks. Bland annat föreslås dessa ändringar:

 • det införs ett krav på att mottagningsanordningarna ska fungera klanderfritt och vid behov repareras utan onödigt dröjsmål,
 • det tydliggörs att varje mottagningsanordning ska ha tillräcklig kapacitet,
 • fritidsbåtshamnar ges möjlighet att i viss utsträckning ta ut en särskild avgift för mottagning och behandling av toalettavfall från fritidsbåtar,
 • fritidsbåtshamnar undantas från mottagningsdirektivets krav på kvitto vid avfallsavlämning,
 • viss information från planerna ska offentliggöras samt tillhandahållas på engelska vid behov,
 • tidsintervallet för revidering av planen utökas från 3 till 5 års mellanrum,
 • det införs krav på fortlöpande samråd under planens giltighetstid,
 • definitionen för fritidsbåtshamn tas bort och hänvisas till definitionen av hamn i förordningen,
 • det tydliggörs för vilka avfallstyper en fritidsbåtshamn normalt ska ha mottagningsanordningar,
 • det läggs till att det inte får innebära onödigt dröjsmål för fritidsbåtarna om hamnarna väljer att ha gemensamma mottagningsanordningar,
 • det införs ett krav på att en kommun som har godkänt en plan ska lämna information till Transportstyrelsen om hamnens namn och geografiska belägenhet,
 • det införs ett krav att fritidsbåtshamnar som tar emot fartyg med en bruttodräktighet över 300 ska ange detta i sin plan och att kommunerna ska lämna information till Transportstyrelsen om dessa hamnar,
 • det införs ett krav på att fritidsbåtshamnar som har identifierat att inget mottagningsbehov föreligger ska redogöra för detta i sin plan,
 • möjligheten att upprätta regionala planer tas bort,
 • det införs ett krav på att vid revidering ska planen lämnas till kommunen minst 3 månader innan föregående plan har löpt ut,
 • det införs krav på säkerhetsåtgärder för att förhindra att avfall vid avlämning och mottagning kommer ut i vattnet eller på land, samt
 • att det införs krav på att det vidtas för att omedelbart begränsa eventuella utsläpp.

Kontaktpersoner

Om ni har frågor med anledning av föreskrifterna är ni välkomna att kontakta:

Lina Petersson, miljöhandläggare
lina.petersson@transportstyrelsen.se
010-49 53252

Christine Vallhagen, jurist
christine.vallhagen@transportstyrelsen.se
010-495 63 27

Ta del av den nya författningen

 • TSFS 2023:12 Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om mottagning av avfall från fritidsbåtar