Ändringar i TSFS 2010:96 om åtgärder mot förorening från fartyg

2023-04-18

Transportstyrelsen har gjort ändringar i Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (TSFS 2010:96) om åtgärder mot förorening från fartyg, vilket har resulterat i författningen TSFS 2023:14.

Bakgrund

Syftet med föreskriftsarbetet är att införa gällande ändringar av Europaparlamentet och rådets direktiv (EU) 2019/883 av den 17 april 2019  om mottagningsanordningar i hamn för avlämning av avfall från fartyg, om ändring av direktiv 2010/65/EU och upphävande av direktiv 2000/59/EG. Direktivet trädde ikraft den 28 juni 2021. För Transportstyrelsens del berörs flera föreskrifter men detta förslag till beslut rör enbart ändringar i Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (TSFS 2010:96) om åtgärder mot förorening från fartyg.

Implementeringen av direktivet innebär också ändringar i lag (1980:424) om åtgärder mot förorening från fartyg samt i förordningen (1980:789) om åtgärder mot förorening från fartyg, samt att Transportstyrelsens bemyndiganden har ändrats. Dessa ändringar har försenats men planeras nu träda ikraft den 1 maj 2023. För att undvika att EU-kommissionen inleder ett överträdelseförfarande gentemot Sverige så är det av vikt att Transportstyrelsens föreskriftsändringar träder ikraft samtidigt som lag och förordning, den 1 maj 2023.

Ändringar som genomförs

Det nya direktivet har i större utsträckning än tidigare direktiv harmoniserats med miljökonventionen MARPOL och dessutom fokuserar det på att minska mängden marint skräp genom att bl.a. inkludera fiskefartyg och fritidsbåtar. Vad gäller ändringarna i TSFS 2010:96 så innebär de bland annat att:

  • det införs en möjlighet till automatiskt undantag från obligatorisk avfallsavlämning då fartyg har tillräcklig särskild lagringskapacitet,
  • kraven för att ansöka om undantag från avfallsavlämning och avfallsanmälan för fartyg i reguljär linjetrafik skärps, samt
  • det tillkommer krav på fartygen att rapportera uppgifter från avfallsavlämningskvitton i MSW.

Kontaktpersoner

Om ni har frågor med anledning av föreskrifterna är ni välkomna att kontakta:

Stina Paulin, miljöhandläggare
stina.paulin@transportstyrelsen.se
010-495 32 07

Christine Vallhagen, jurist
christine.vallhagen@transportstyrelsen.se
010-495 63 27

Ta del av den nya författningen

TSFS 2023:14 Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om åtgärder mot förorening från fartyg.