Ansök på nytt sätt

När den tekniska pelaren av det fjärde järnvägspaketet träder i kraft under 2020 kommer Europiska unionens järnvägsbyrå (ERA) att besluta om vissa ärenden som tidigare legat hos Transportstyrelsen.

De ärenden som ERA ska besluta om är:

  • säkerhetsintyg för järnvägsföretag
  • godkännande för nya och ombyggda järnvägsfordon
  • godkännande av ERTMS marksystem.

Säkerhetsintyg för järnvägsföretag

ERA ska besluta om säkerhetsintyg för järnvägsföretag. Intyget ska gälla för trafik som bedrivs i flera medlemsstater, Norge och Schweiz. Järnvägsföretaget ska uppfylla EU-lagstiftningens krav om säkerhetsstyrningsystem och de nationella regler som finns i respektive medlemsstat där trafik ska bedrivas. Transportstyrelsen kan dock besluta om säkerhetsintyg för järnvägsföretag som enbart ska bedriva trafik i Sverige även efter 2020.

Godkännande av fordon och av ERTMS marksystem

ERA ska godkänna nya och ombyggda järnvägsfordon från juni 2019, men för svensk del är det 2020 som gäller. Godkännandet ska gälla för trafik i ett område för användning som kan omfatta järnvägsnät i flera medlemsstater samt Norge och Schweiz. Fordonen ska uppfylla EU:s relevanta TSD:er samt ett begränsat antal nationella regler. Den som söker godkännandet (t.ex. tysk tillverkare) ansvarar för att fordonen uppfyller de tekniska kraven i TSD:erna. Det är s.k. anmälda organ (Nobo) som ska granska att så är fallet. Överensstämmelse med nationella regler granskas av utsedda organ. ERA ska också godkänna specifikationer för markbaserade trafikstyrningssystem med ERTMS. Transportstyrelsen kan dock godkänna fordon som enbart ska gå i trafik i Sverige även efter 2020.

Hur gör man för att ansöka?

För dessa tre typer av ärenden ska ansökan alltid skickas till ett nytt EU-gemensamt ansökningssystem med namn One Stop Stop, OSS. I OSS slussas sedan ärendet till de organ som är aktuella för att bedöma ärendet. Syftet med detta är att minska administrationen för sökanden, som nu på egen hand inte behöver vända sig till samtliga organ som ska involveras vid bedömningen. Detta sköter OSS.