Transportstyrelsens befogenheter

Sedan den 1 december 2021 har Transportstyrelsen i egenskap av tillsynsmyndighet på säkerhetsskyddsområdet möjlighet att på olika sätt ingripa mot verksamhetsutövare inom myndighetens tillsynsområde. 

Undersökningsbefogenheter

  • Transportstyrelsen har möjlighet att begära information från verksamhetsutövaren i den omfattning som behövs för att tillsynen ska kunna utföras.
  • Transportstyrelsen har också möjlighet att begära tillträde till områden, lokaler och andra utrymmen, dock inte bostäder, som används i verksamhet som omfattas av tillsynen.
  • Om en verksamhetsutövare inte uppfyller Transportstyrelsens begäran om information eller tillträde, har Transportstyrelsen möjlighet att rikta ett föreläggande mot verksamhetsutövaren. Ett sådant föreläggande får förenas med vite.
  • Transportstyrelsen kan även begära handräckning med hjälp av Kronofogdemyndigheten för att verksamhetsutövaren ska uppfylla en begäran om information eller tillträde enligt ovan.

Åtgärdsföreläggande

Transportstyrelsen får också förelägga en verksamhetsutövare att vidta åtgärder för att fullgöra sina skyldigheter enligt säkerhetsskyddslagstiftningen. Ett beslut om åtgärdsföreläggande får förenas med vite.

Sanktionsavgifter

I vissa fall får Transportstyrelsen även ta ut en sanktionsavgift av verksamhetsutövaren eller den som äger aktier eller andelar i den säkerhetskänsliga verksamheten.

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!