Tillsynsmyndigheter

Tillsynsmyndigheterna utövar tillsyn över att verksamhetsutövare följer säkerhetsskyddslagstiftningen. Tillsynsmyndigheterna utför också andra uppgifter enligt säkerhetsskyddslagen; ger vägledning inom säkerhetsskydd, meddelar beslut om placering i säkerhetsklass och fungerar som samrådsinstans vid upphandlingar och överlåtelser. 

Tillsynsmyndigheterna ingår i ett samordningsforum vars syfte är att åstadkomma en likvärdig och effektiv tillsyn. Samordningsforumet leds av Säkerhetspolisen och Försvarsmakten.

I tabellen anges de tillsynsmyndigheter som från och med den 1 december 2021 har tillsynsansvar för enskilda verksamhetsutövare (privata, kommunala, regionala eller statliga företag) som bedriver säkerhetskänslig verksamhet. Här anges också vilket område respektive tillsynsmyndighet ansvarar för. 

Observera att om den säkerhetskänsliga verksamheten bedrivs direkt av en kommun, en region eller en statlig myndighet så är istället någon av de listade länsstyrelserna, Säkerhetspolisen eller Försvarsmakten tillsynsmyndighet.

Tillsynsmyndighet Tillsynsområde
Affärsverket Svenska kraftnät Företag som bedriver säkerhetskänslig verksamhet inom områdena elförsörjning och dammanläggningar (dock inte kärnteknisk verksamhet).
Finansinspektionen Företag som bedriver säkerhetskänslig verksamhet inom området finansiella företag samt för motsvarande utländska företag som är etablerade i Sverige.
Försvarets materielverk Företag som bedriver säkerhetskänslig verksamhet inom området försvarsmateriel.
Länsstyrelsen i Norrbottens län Företag som inte tillhör någon annan tillsynsmyndighets område och som har sitt säte i Västernorrland, Jämtland, Västerbotten eller Norrbottens län.
Länsstyrelsen i Skåne län Företag som inte tillhör någon annan tillsynsmyndighets område och som har sitt säte i Kronoberg, Blekinge, Kalmar eller Skåne län.
Länsstyrelsen i Stockholms län Företag som inte tillhör någon annan tillsynsmyndighets område och som har sitt säte i Stockholm, Uppsala, Södermanland, Västmanland, Värmland, Gotland, Örebro, Dalarna eller Gävleborgs län.
Länsstyrelsen i Västra Götalands län Företag som inte tillhör någon annan tillsynsmyndighets område och som har sitt säte i Halland, Jönköping, Västra Götaland eller Östergötlands län.
Post- och telestyrelsen Företag som bedriver säkerhetskänslig verksamhet inom områdena elektronisk kommunikation och posttjänst
Statens energimyndighet Företag som bedriver säkerhetskänslig verksamhet inom områdena fjärrvärme-, naturgas-, olje- och drivmedelsförsörjning.
Strålsäkerhetsmyndigheten Företag som bedriver säkerhetskänslig verksamhet inom området kärnteknisk verksamhet.
Transportstyrelsen Företag som bedriver säkerhetskänslig verksamhet inom områdena vägtrafik, sjöfart, spårbunden trafik, civil luftfart, flygtrafiktjänster för civil luftfart och flygtrafikledningstjänst för militär luftfart.

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!