Anmälan om säkerhetsskyddschef

Om ni bedriver säkerhetskänslig verksamhet, ska ni också utse en säkerhetsskyddschef för organisationen, om det inte är uppenbart att en sådan inte behövs.

Säkerhetsskyddschefens roll och ansvar

Säkerhetsskyddschefen ska leda och samordna säkerhetsskyddsarbetet samt kontrollera att verksamheten bedrivs enligt säkerhetsskyddslagen och de föreskrifter som har meddelats i anslutning till lagen. Detta ansvar kan inte delegeras. Säkerhetsskyddschefen ska också vara placerad så att denne är direkt underställd chefen eller ledningen för verksamhetsutövarens verksamhet. Detta framgår av 2 kap. 7 § säkerhetsskyddslagen.

Med tanke på det viktiga ansvar som säkerhetsskyddschefen har, måste säkerhetsskyddschefen självklart ges förutsättningar att kunna utföra uppdraget. Kravet på säkerhetsskyddschefens placering innebär att säkerhetsskyddschefen typiskt sett ingår i en ledningsgrupp och är en organisatorisk del av ledningen, eftersom det ger förutsättningar att kunna uppmärksamma och omhänderta säkerhetsskyddsfrågor i den dagliga styrningen av verksamheten. Säkerhetsskyddsarbetet kan organiseras på olika sätt inom organisationen, t.ex. så att arbetsuppgifter delegeras, men säkerhetsskyddschefen kan aldrig delegera ansvaret.

Anmäl säkerhetsskyddschef

Om ni bedriver säkerhetskänslig verksamhet inom Transportstyrelsens tillsynsområden ska ni i egenskap av verksamhetsutövare anmäla er till Transportstyrelsen. I samband med anmälan ska ni också skicka in följande blankett för anmälan om säkerhetsskyddschef. I blanketten fyller ni även i namn och kontaktuppgifter på säkerhetsskyddschefens ersättare.

Blankett: Anmälan säkerhetsskyddschef /säkerhetsskyddschefens ersättare

Tillsyn

Om ni som verksamhetsutövare inte utser en säkerhetsskyddschef med det ansvar och den organisatoriska placering som framgår av säkerhetsskyddslagstiftningen, kan Transportstyrelsen i samband med tillsyn besluta att ni ska betala en sanktionsavgift.

Om ni bedömer att en säkerhetsskyddschef inte behövs

Om ni bedömer att det är uppenbart att en säkerhetsskyddschef inte behövs behöver ni inte skicka in någon blankett om anmälan av säkerhetsskyddschef. Ni bör då istället skicka med en separat motivering till varför ni inte utsett någon säkerhetsskyddschef. Så kan exempelvis vara fallet om den säkerhetskänsliga verksamheten har mycket liten omfattning. Det kan också ha betydelse vilka säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter det gäller eller hur säkerhetskänslig verksamhet det i övrigt är fråga om.

Observera att om en säkerhetsskyddschef inte har utsetts är det istället verksamhetsutövarens högsta chef eller motsvarande organ som ansvarar för att fatta beslut och utföra uppgifter som annars skulle utförts av säkerhetsskyddschefen.

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!