Säkerhetsskydd

Säkerhetsskydd innebär att man genom förebyggande åtgärder skyddar de verksamheter som är av betydelse för Sveriges säkerhet mot spioneri, sabotage, terroristbrott och andra brott, samt i andra fall skyddar säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter. I vissa fall innebär det också att man vidtar åtgärder som krävs för att verksamheten ska leva upp till kraven i ett internationellt åtagande om säkerhetsskydd. Sådana krav finns bl.a. inom luftfartsskydd, hamn- och sjöfartsskyddet.

Säkerhetsskyddet regleras i säkerhetsskyddslagen (2018:585) och säkerhetsskyddsförordningen (2021:955). Säkerhetsskyddslagen och säkerhetsskyddsförordningen kompletteras också av föreskrifter från Säkerhetspolisen, Försvarsmakten och den tillsynsmyndighet som utövar tillsyn över verksamheten. Kraven på säkerhetsskydd gäller för alla verksamheter som bedriver säkerhetskänslig verksamhet.

Hur vet man om man bedriver säkerhetskänslig
verksamhet?

Med säkerhetskänslig verksamhet avses verksamhet som till någon del är av betydelse för Sveriges säkerhet, eller som omfattas av ett för Sverige förpliktande internationellt åtagande om säkerhetsskydd som Sverige åtagit sig att följa. Sådana åtaganden finns bl.a. inom luftfartsskydd, hamn- och sjöfartsskydd. Du kan läsa mer om detta nedan.

Som organisation har ni ett eget ansvar att utreda om ni bedriver säkerhetskänslig verksamhet och därmed omfattas av säkerhetsskyddslagstiftningen. I ansvaret ingår att hålla sig informerad, göra bedömningar och bedriva sin verksamhet enligt de författningar som gäller på säkerhetsskyddsområdet. För att komma fram till om ni omfattas av säkerhetsskyddslagstiftningen behöver ni först analysera er verksamhet enligt de anvisningar som finns i säkerhetsskyddslagstiftningen, och på Säkerhetspolisens och Transportstyrelsens webbplats.

Vad menas med "ett internationellt åtagande om säkerhetsskydd"?

Med uttrycket "internationellt åtagande om säkerhetsskydd" avses bl.a. åtaganden om att vidta säkerhetsskyddsåtgärder som följer av EU-rättsakter. Sådana åtaganden finns bl.a. i EU-förordningen 2015/1998 (luftfartsskydd), EU-förordningen 725/2004 (sjöfartsskydd) och EU-direktivet 2005/65/EG (hamnskydd). Det rör sig framför allt om skyldigheter rörande säkerhetsprövning av personal, men även andra åtgärder för att skydda viss information.

Omfattas verksamheten av dessa regler kan ni därför utgå från att ni också omfattas av säkerhetsskyddslagstiftningen. Då ska ni tillämpa regelverken för luftfartsskydd och hamn- och sjöfartsskydd parallellt med säkerhetsskyddslagstiftningen.

Läs mer om andra internationella åtaganden om säkerhetsskydd på Säkerhetspolisens webbplats.

Verksamhetsutövarens ansvar

Verksamhetsutövare som bedriver säkerhetskänslig verksamhet ska anmäla sig till sin tillsynsmyndighet. Verksamhetsutövare ska vidare utse och anmäla en säkerhetsskyddschef, om det inte är uppenbart att en sådan inte behövs.

Verksamhetsutövare ska därtill utreda behovet av säkerhetsskydd i en Säkerhetsskyddsanalys. Med utgångspunkt i analysen ska verksamhetsutövaren sedan planera och vidta de säkerhetsskyddsåtgärder som krävs för att uppnå ett fullgott säkerhetsskydd bl.a. genom att upprätta en säkerhetsskyddsplan.

De säkerhetsåtgärder som ska vidtas för att upprätthålla säkerhetsskyddet delas in i tre säkerhetsområden:

Du kan läsa mer om verksamhetsutövarens skyldigheter under respektive avsnitt på den här webbplatsen.

Transportstyrelsens ansvar

Från och med den 1 december 2021 är Transportstyrelsen tillsynsmyndighet för enskilda verksamhetsutövare (företag) som bedriver säkerhetskänslig verksamhet inom följande områden:

  • vägtrafik,
  • sjöfart,
  • spårbunden trafik,
  • civil luftfart,
  • flygtrafiktjänster för civil luftfart, och
  • flygtrafikledningstjänst för militär luftfart.

Uppdraget innebär att Transportstyrelsen ska se till att säkerhetsskyddslagstiftningen följs inom ovanstående tillsynsområden.

Transportstyrelsen ingår även tillsammans med andra tillsynsmyndigheter i ett samordningsforum, vars syfte är att åstadkomma en likvärdig och effektiv tillsyn. Samordningsforumet leds av Säkerhetspolisen och Försvarsmakten. Du kan läsa mer om vilka dessa myndigheter är under sidan Tillsynsmyndigheter.

Transportstyrelsen ansvarar också för att besluta om placering i säkerhetsklass 2 och 3 och för registerkontroll ifråga om:

  • anställning eller annat deltagande i sådana verksamheter som anges ovan och som bedrivs av privat eller statligt ägda företag.
  • anställning eller annat deltagande i verksamhet som omfattas av ett internationellt säkerhetsskyddsåtagande på området luftfartsskydd och som bedrivs av privat, statligt eller kommunalt/regionalt ägda företag.

För enskilda verksamhetsutövare inom Transportstyrelsens tillsynsområde meddelar Transportstyrelsen också föreskrifter om säkerhetsskydd, som kompletterar Säkerhetspolisens föreskrifter.

Transportstyrelsen har även till uppgift att, inom sitt tillsynsområde, ge vägledning om säkerhetsskydd.

Kontakta oss

E-post

För allmänna frågor om säkerhetsskyddslagstiftningen eller om ni bedömer att särskilda åtgärder behöver vidtas inför överföring av information till Transportstyrelsen i egenskap av tillsynsmyndighet enligt säkerhetsskyddslagen, kontakta oss via e-post till ssl@transportstyrelsen.se.

Tänk på att inte skicka säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter via e-post.

Postadress

Ansökningar, anmälningar och annat underlag skickas med lämpligt säkerhetsskydd till:

Transportstyrelsen
Säkerhetsskydd
Sektionen för säkerhetsskydd
601 73 Norrköping

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!