Hållbar utveckling

Transportstyrelsen arbetar för en hållbar samhällsutveckling. De transportpolitiska målen ligger väl i linje med hållbar utveckling, genom att fortsatt verka för dessa tar vi steg i rätt riktning. Men för att påskynda omställningen krävs att vi arbetar mer tillsammans med andra samhällsaktörer och att vi fortsätter att utveckla vår verksamhet. 

Transportstyrelsen är en viktig aktör för hållbar utveckling inom transportsystemet. Därför ställer vi oss bakom en avsiktsförklaring att tillsammans andra myndigheter bidra till genomförandet av Agenda 2030 genom att integrera de tre dimensionerna social, miljömässig och ekonomisk hållbarhet i vår verksamhet. Här följer några exempel på områden där vi bidrar till en hållbar utveckling.

  • Vi arbetar för människors hälsa. Våra insatser bidrar till att minska bullret, de hälsopåverkande utsläppen och olyckorna inom transportsystemet.
  • Vi bekämpar klimatförändringarna bland annat genom insatser för energieffektiva fordon och farkoster, introduktion av förnybara bränslen samt andra styrmedel för minskad klimatpåverkan.
  • Vi verkar för goda arbetsvillkor och god arbetsmiljö inom transportsektorn.

Internt arbetar vi även ständigt för att minska vår egen miljöpåverkan och för att arbetslivet på Transportstyrelsen ska vara hållbart.

Mer information om vårt arbete med hållbarhet finns i Transportstyrelsens rapportserie om myndighetens hållbarhetsarbete.

Vårt arbete framåt

Vi ska fortsätta att verka för de transport- och förvaltningspolitiska målen. De ligger i väl i linje med hållbar utveckling. Men genom att utveckla vår verksamhet kan vi åstadkomma mer nytta och påskynda omställningen till ett hållbart samhälle. Vi behöver då anta mer av ett utifrån- och inperspektiv, följa samhällsutvecklingen och inte minst förstå behoven i dag och för framtida generationer. Det gäller också att nyttja möjligheter till ny kunskap och innovation. Det är viktigt att vi arbetar mer tillsammans med andra samhällsaktörer så att våra insatser blir effektiva och samverkande.

Vad är hållbar utveckling?

Hållbar utveckling används för att peka ut en önskvärd samhällsutveckling, en riktning mot framtidens värld där alla människor kan leva ett bra liv, inom planetens gränser. Begreppet myntades av FN:s världskommission för miljö och utveckling, och det definierades i rapporten Vår gemensamma framtid år 1987, den så kallade Brundtlandsrapporten. "Hållbar utveckling är en utveckling som tillgodoser dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillgodose sina behov."

Centralt i arbetet för hållbar utveckling är att det behöver ske utifrån helhet och långsiktighet. En hållbar utveckling bygger på tre dimensioner som är beroende av varandra: den sociala, miljömässiga och ekonomiska.

Sociala dimensionen

Den sociala dimensionen sätter människan i centrum och ser till individens behov. Det handlar om livskvalitet och välbefinnande. Viktiga aspekter är till exempel hälsa, säkerhet, trygghet, delaktighet, tillgänglighet, jämlikhet, jämställdhet, arbetsförhållanden, tillit och utbildning. Alla människor ska ha möjlighet att leva ett bra och hälsosamt liv där deras rättigheter respekteras.

Miljömässiga dimensionen

Den miljömässiga dimensionen handlar om att bevara jordens resurser, om ekosystemens produktions- och anpassningsförmåga. Det handlar till exempel om klimat, föroreningar, buller, invasiva arter, markanvändning, energi, biologisk mångfald, ekosystemtjänster och avfall. Utvecklingen i världen ska inte ske på bekostnad av miljön och jordens resurser. Den miljömässiga hållbarheten vägleds av det svenska miljömålssystemet.

Ekonomiska dimensionen

Den ekonomiska dimensionen kan ses som en styrkraft, ett medel. Det handlar exempelvis om forskning, innovation, affärsmodeller, effektivitet, konkurrensförhållanden, konsumtion, infrastruktur, sysselsättning och kompetens. Utvecklingen ska balanseras så att den fungerar långsiktigt utan att människor eller natur far illa.

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!