”Körkortsturism” – så här agerar Transportstyrelsen

2024-03-27

Trafik på en bro. Enligt EU-bestämmelser ska vi acceptera varandras körkort. Foto: Liza Simonsson

Sveriges Radio Ekot har i flera inslag rapporterat om att det sker organiserade resor till Rumänien i syfte att byta in utländska körkort till rumänska körkort. De rumänska körkorten byts därefter in till svenska. Transportstyrelsen vill därför beskriva hur vi arbetar med frågan.

Det finns gemensamma bestämmelser inom EU och EES om att alla medlemsländer ska acceptera varandras körkort. Det innebär att ett körkort som är utfärdat i ett medlemsland är giltigt inom hela EES-området. Utöver detta kan respektive land också välja att godkänna inbyte från andra länder. Sverige accepterar inbyte från EES-länder samt från Schweiz, Japan, Färöarna, Storbritannien och Nordirland. Det finns EES-länder som accepterar inbyte från flera andra länder.

Får inte neka

Transportstyrelsen får inte neka utbyte av EES-körkort om körkortsinnehavaren uppfyller de formella kraven, det vill säga att det är ett giltigt körkort och innehavaren har sin permanenta bosättning i Sverige. Sverige får inte ifrågasätta ett annat medlemslands körkortsbedömningar. Frågan har prövats i EU-domstolen och utfallet har varit tydligt.

För att säkerställa att körkort inte byts in på felaktiga grunder har flera åtgärder vidtagits. Transportstyrelsen har:

  • infört mer långtgående kontroller för att säkerställa att den som begär utbyte faktiskt har sin permanenta bosättning i Sverige.
  • infört förstärkta kontroller i de fall där det körkort man vill byta in har ett utfärdandedatum som ligger förhållandevis nära i tiden.
  • sett över möjligheten att göra en polisanmälan utifrån indikationerna på misstänkt körkortsturism. Det finns dock inget som pekar på att brott begåtts i Sverige och därmed faller möjligheten.
  • analyserat utfall i EU-domstolen där andra länder prövat frågor om bosättning. Domstolens utfall måste Sverige förhålla sig till.
  • sökt utökad dialog med körkortsmyndigheter i andra länder.

Transportstyrelsen har sedan en tid arbetat med en omfattande analys av inkomna ansökningar. Syftet är att ta fram ett underlag som ger en tydlig nulägesbild. Underlaget kan komma att utgöra grund för att myndigheten hemställer till regeringen om en lagändring för att få möjlighet att neka utbyte, om det ursprungliga körkortet som använts för utfärdandet av ett EU/EES körkort har sin grund ett utomeuropeiskt land.

– Det är angeläget för oss att få en bättre bild av situationen. När vi väl har det kan vi gå vidare och bedöma vilket nästa lämpliga steg är, säger Katarina Fröberg, avdelningsdirektör vid Transportstyrelsen.

Byta ut körkort från länder inom EES

Återkallar körkort utfärdat på felaktig grund

Sedan 2013 har Transportstyrelsen rätt att återkalla körkort, om det i efterhand visar sig att det svenska körkortet utfärdats på felaktiga grunder. Det är en återkallelsepunkt som bland annat tillämpas i fall där en person byter in ett utomeuropeiskt körkort i ett EU/EES-land som i sin tur byts in till ett svenskt körkort, och det i efterhand visar sig att det ursprungliga utomeuropeiska körkortet var en förfalskning.

Under 2023 återkallade Transportstyrelsen 14 körkort under återkallelsepunkt 9 – hinder fanns för utfärdande av körkort.

Återkallat körkort