Höjda avgifter föreslås från 2024

2023-06-21

Fyra cirklar, en för varje trafikslag  visar fordon och människor. Förslaget innehåller höjningar för alla trafikslag.

Transportstyrelsen föreslår ett stort antal justerade avgifter från 2024, i huvudsak handlar det om höjningar. En höjning i förslaget som påverkar många, gäller utfärdande av körkort och förarbevis inom vägtrafikområdet.

Transportstyrelsen föreslår en höjning med 40 kronor för utfärdande av körkort och förarbevis, vilket skulle innebära en avgift på 320 kronor. Skälet till den föreslagna höjningen på körkortsområdet är främst ökade kostnader för porto och it.

En generell höjning i förslaget gäller den timtaxa som tas ut för löpande arbete. Timtaxan föreslås höjas från 1 400 kronor till 1 700 kronor. Taxan har inte justerats sedan den infördes 2011.

De höjningar som föreslås är i många fall ett resultat av att Transportstyrelsen lät avgifter ligga oförändrade under pandemin.

– Inom flera områden har vi ett underskott efter att avgifterna fick ligga orörda. Nu behöver vi helt enkelt öka våra intäkter för att de ska motsvara kostnaderna. Parallellt med det arbetet gör vi förenklingar och effektiviseringar för att minska våra kostnader. Regeringen har gett oss till och med 2028 att vara i balans, säger ekonomidirektör Rosie-Marie Fors.

Transportstyrelsen bedömer att det kommer att krävas fortsatta höjningar kommande år inom flera områden. Exempel på insatser för att effektivisera och på så sätt sänka kostnader är digitalisering av utskick.

Exempel på verksamheter och utövare som föreslås få höjda avgifter är:

Järnväg: Infrastrukturförvaltare, utbildningsanordnare och examinatorer.

Luftfart: Luftfartsskydd, flygutbildare, flygtrafiktjänster och flygoperatörer.

Sjöfart: Hamnar och lotsdispenser.

Vägtrafik: Yrkestrafikföretag, trafikskolor och utfärdande av körkort.

Förslaget går nu på remiss och beslut om nya avgifter fattas av Transportstyrelsens generaldirektör under hösten. Nya avgifter gäller därefter från och med den 1 januari 2024.

Läs mer om Transportstyrelsens avgifter.

Ta del av remiss av förslag till förändringar i Transportstyrelsens föreskrifter (TSFS 2016:105) om avgifter