Flygets återhämtning tappar fart

2023-04-28

Man kör bagagekärra på flygplats. Höstens prognos över flygbranschens passagerarsiffror har justerats ner något för i år och nästa år. Lågkonjunktur med minskat konsumtionsutrymme hos hushållen påverkar resandet. Foto: Adobe Stock

Lågkonjunktur med minskat konsumtionsutrymme hos hushållen gör att kraften i återhämtningen efter pandemin mattas av både detta år och nästa. Det visar Transportstyrelsens nya passagerarprognos för åren 2023-2029.

Höstens prognos över flygbranschens passagerarsiffror har justerats ner något för i år och nästa år. Samtidigt har siffrorna justerats upp något för den senare delen av prognosperioden.

Antalet avresande passagerare på de svenska flygplatserna uppgick år 2019 till 22,4 miljoner, men minskade under pandemiåret 2020 till 5,6 miljoner. Prognosen för innevarande år är beräknad till 16,3 miljoner passagerare. Nästa år uppskattas siffran öka till 18,6 miljoner.

– En knäckfråga har varit hur hushållen hanterar den uppdämda reslusten som finns efter pandemiåren med att köpkraften nu urholkas på grund av hög inflation och stigande räntor, säger Simon Posluk, enhetschef vid avdelning Sjö- och luftfart på Transportstyrelsen.

Tillväxten i utrikestrafiken väntas bli betydligt högre än för inrikestrafiken. Årets uppskattade 12 miljoner utrikespassagerare beräknas öka till 14 miljoner under 2024. Enligt huvudprognosen kommer utrikesflyget att vara ikapp och förbi 2019 års passagerarantal år 2026. Inrikesflyget antas däremot att fortsatt ligga klart under 2019 års nivå under hela prognosperioden.

– Vi räknar med att utrikestrafiken kommer att utvecklas bättre än inrikes, säger Simon Posluk,enhetschef vid avdelning Sjö- och luftfart på Transportstyrelsen.

Utsläppen minskar per passagerare

Utöver trafikprognosen görs även en beräkning av flygets utsläpp av koldioxid. Mellan år 2004 och 2019 ökade utsläppen med 28 procent samtidigt som antalet passagerare steg med 62 procent. Att utsläppen ökat i en betydligt mindre grad än passagerarvolymen beror på att användandet av mer bränsleeffektiva flygplan har ökat, men också på grund av att antalet passagerare per avgång ökat kontinuerligt. Det har sammantaget lett till att utsläppen per passagerare minskade med 21procent under perioden.

Beräkningar för 2029 indikerar att de totala utsläppen kan komma att minska med drygt 60 procent för inrikesflyget jämfört med 2019. Motsvarande för utrikesflyget är en minskning med 28 procent.

Till rapporten: Passagerarprognos 2023-2029, vår