Drönare kan skapa ny tillgänglighet i städer och på landsbygden

2023-07-10

Drönare, luftfartyg på en grön äng För att nya luftfartyg ska kunna utvecklas ställs nya krav på infrastruktur och flygtrafikledning. Foto: Adobe Stock

Nya luftfartyg – med större kapacitet än dagens drönare – kanske snart kan ses flyga på låg höjd för transport av både människor och gods. Nu ställs nya krav på både infrastruktur och flygtrafikledning för att möjliggöra den utvecklingen.

Innovativ luftmobilitet, IAM (Innovativ Air Mobility) är ett nytt luftfartskoncept som omfattar såväl nya typer av luftfartyg som nya tjänster och infrastruktur. Konceptet IAM ska bland annat leda till en ökad tillgänglighet i städer och på landsbygden. Artificiell intelligens (AI) kan komma att spela en viktig roll som en följd av systemets komplexitet.

Ny infrastruktur är nödvändig

Vid sidan av ny infrastruktur i luftrummet är också ny markinfrastruktur avgörande för utvecklingen av IAM. Mycket tyder dock på att dagens flygplatser inledningsvis kommer att fungera som start- och landningsplatser. EASA (den Europeiska unionens byrå för luftfartssäkerhet) arbetar nu med att ta fram regler för att kunna säkerställa användandet av nya typer av start- och landningsplatser, så kallade vertiports, och diskussioner pågår kring hur dessa ska utformas.

Det är nödvändigt att ta hänsyn till miljömässiga, sociala och ekonomiska aspekter både i Sverige och globalt vid utvecklingen av det nya systemet IAM. I Sverige ska utvecklingen bidra till att uppfylla de transportpolitiska målen.

– Eftersom IAM är ett nytt koncept är det i dagsläget svårt att avgöra vad som krävs för att alla hållbarhetsaspekter ska inkluderas. En förutsättning för hållbarhet är att infrastruktur byggs i tillräckligt stor utsträckning i hela landet och att luftfartygen drivs med fossilfri energi, säger Henrik Sandén, utredare vid avdelning Sjö- och luftfart på Transportstyrelsen.

Det krävs också att produktion och återvinning av batterier och luftfartyg sker på ett hållbart sätt. Ytterligare faktorer att ta hänsyn till för att utvecklingen ska bli hållbar, är att vinna allmänhetens acceptans för den nya tekniken och att bullernivåerna från luftfartygen hålls inom gällande bullerkrav.

U-space är en förutsättning för IAM

En förutsättning för att IAM ska bli möjligt är att U-space införs. U-space är ett koncept av nya digitala tjänster, procedurer och lösningar för att möjliggöra flygtrafik med drönare och eVTOLs (Electric Vertical Take off and Landing) i det undre luftrummet i Europa.

– IAM och möjliggörande av systemet vilar på fyra centrala fundament. Det är regelverk, infrastruktur, allmänhetens acceptans samt teknikutveckling och innovation. Samspelet och mognaden av dessa utgör förutsättningarna för att IAM ska bli ett transportsätt att räkna med i framtiden, förklarar Henrik Sandén.

Transportstyrelsen behöver arbeta proaktivt för att skapa goda förutsättningar att möta den nya tekniken och utveckla de krav och regler som fordras. Myndigheten är en del i ett större pussel för att möjliggöra IAM. Forskningsinstitutioner och universitet är viktiga i sammanhanget och har nyckelroller i utvecklingen av ny teknik. Ett viktigt forskningsområde kommer att vara AI. Andra viktiga aktörer är: Trafikverket som ansvarig för transportplanering och forskningsfinansiering, Luftfartsverket som ansvarig för det undre luftrummet, Boverket som ansvarig för samhällsplaneringen, kommuner och regioner som ansvarar för den lokala fysiska planeringen. Samsyn, samarbete och tid för att få alla dessa delar på plats kommer att vara nödvändigt för att IAM ska bli verklighet.

Rapport: Innovativ luftmobilitet - Förutsättningarna för att etablera IAM i Sverige