Detta finns i Transportstyrelsens register

2017-07-23

Många reagerar över de uppgifter om myndigheten som finns i media. Vi har stor förståelse för den oro och de reaktioner som riktas mot oss.
Det är viktigt att klargöra att vi inte har några indikationer som pekar på att uppgifter ska ha spridits felaktigt.

Sedan sommaren 2015 har Transportstyrelsen arbetat med att komma till rätta med de brister som påtalats.

–  Vi kommer nu att ytterligare skynda på arbetet med den handlingsplan som vi har tagit fram. Det är avgörande att vi klarar detta för att vi ska kunna återuppbygga förtroendet hos vår uppdragsgivare och allmänheten. Det arbetet är vår mest prioriterade arbetsuppgift, säger Transportstyrelsens nye generaldirektör Jonas Bjelfvenstam.

 Han påpekar att han tar kritiken mot Transportstyrelsen på största allvar. 

– Myndigheten hanterar samhällsviktig information som berör medborgare, företag och andra myndigheter och det är min bestämda uppfattning att vi i alla lägen ska följa de lagar och regler som gäller för myndighetens verksamhet. Något annat är inte acceptabelt.

Mest offentliga uppgifter 

Det mesta av den information som Transportstyrelsen hanterar är öppen och inte sekretessbelagd.  I myndighetens uppdrag ingår att vi ska svara för register över järnvägsinfrastruktur och järnvägsfordon, luftfartygs- och inskrivningsregistret, fartygs- och sjömansregistret, registrering av avtal om båtbyggnadsförskott och vägtrafikregistret.

Men det finns en del information i våra register som är skyddsvärd. Av säkerhetsskäl kan vi inte berätta vad det rör sig om för information. En del av den känsliga och skyddsvärda informationen hanteras på papper och inte digitalt.

Inga militära register

Vi kan bekräfta att vi inte har tillgång till militära fordonsregister. Vi för inget register över militära piloter, militära flygplatser, militära luftfartyg eller sjöfartyg.

Frågor och svar om Transportstyrelsens it-upphandling