Försäkran från leverantör av ledningstjänster för trafik på plattan

Du som tillhandahåller ledningstjänster för trafik på plattan (AMS-leverantör) på en EU-certifierad flygplats och som ingått ett avtal med flygplatsoperatören om tillhandahållande av sådana tjänster ska skicka in din försäkran avseende tjänsten och möjlighet att fullgöra de skyldigheter som sammanhänger med de tjänster som tillhandahålls till Transportstyrelsen.[1]

Det är viktigt att du lämnar din försäkran i god tid. Om du använder dig av våra blanketter går handläggningen normalt fortare.

 

[1] Notera att det inte är ett krav att utse en AMS-leverantör, utan det är upp till flygplatsoperatören att avgöra om det finns ett behov utifrån de lokala förhållandena (trafikmängd, infrastrukturens komplexitet, siktförhållanden etc.). Om flygplatsoperatören väljer att utse en AMS-leverantör så är det nya kapitlet ADR.OR.F tillämpligt för den utsedda leverantören och denne ska då t.ex. skicka in sin försäkran avseende tjänsten enligt ovan.

Ändringar och nya delar i ADR.OR.B, ADR.OR.D och ADR.OPS.D är däremot tillämpliga för alla EU-flygplatser (oavsett om man har en utpekad AMS-leverantör eller inte) och ska omhändertas i flygplatsoperatörens verksamhetshandbok.

Skicka in din försäkran i god tid, helst sex månader innan du vill ha vårt utlåtande om din förmåga att fullgöra de skyldigheter som leverantör av ledningstjänster för trafik på plattan.

Vi återkommer till dig inom två veckor efter att vi fått din försäkran och informerar dig om den ungefärliga handläggningstiden. Då får du även veta om det är något du måste komplettera din försäkran med.

Tänk på att

  • Läs igenom checklistan som ger dig information om vad du behöver tänka på vid försäkran.
  • Det är viktigt att fylla i samtliga tillämpliga fält. Annars måste vi be om en komplettering vilket kan försena handläggningen.

Checklista

Du ska lämna en försäkran förändrad  på Transportstyrelsens blankett. I din ansökan ska du uppge följande uppgifter:

  • Företagsnamn
  • Vilken flygplats ansökan avser
  • Vem som är ansvarig i bolaget
  • En deklaration att alla tillämpliga krav i förordning (EG) nr 216/2008 och dess genomförandebestämmelser efterlevs
  • En förteckning över eventuella AMOC som önskas utnyttjas

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!