Krav på mode S transponder för IFR-trafik

2023-11-06

EASA har utfärdat genomförandeförordning 2023/1770 som bland annat innefattar krav på mode S transponder för all IFR-trafik.

Transportstyrelsen vill uppmärksamma piloter som flyger, och organisationer som opererar, enligt IFR inom svenskt FIR att ett av utrustningskraven på luftfartygen, för att flyga inom Sverige FIR, är att luftfartygets SSR-transponder skall vara utrustad med Mode S.

Kommissionen har utfärdat genomförandeförordning 2023/1770. Den upphäver och ersätter följande förordningar:

  • (EU) nr 1206/2011 (krav på identifiering av luftfartyg)
  • (EU) nr 1207/2011 (krav på transponderutrustning och flygtrafikledningens utrustning) och
  • (EU) nr 1079/2012 (krav på radioutrustning)

Genomförandeförordningen 2023/1770 beskriver utrustningskrav för luftfartyg när det gäller kommunikation och övervakning.
Det innefattar bland annat krav om 8,33kHz kanalseparation på kommunikationsutrustningen ombord samt krav på Mode S på luftfartygets SSR-transponder för all IFR-trafik.

För att läsa förordningen i sin helhet samt tillhörande AMC/GM:
Genomförandeförordningen 2023/1770
AMC & GM to Part-AUR issue 1

Transponderkrav i AIP.GEN 1.5 är uppdaterade enligt ovan.

En uppdatering av Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om trafikregler för luftfart (TSFS 2020:59) kommer att ske under 2024.

Kommissionen har även utfärdat genomförandeförordning 2023/1772. Den innehåller ändringar av genomförandeförordning (EU) nr 923/2012 där bilaga SERA ingår samt upphäver förordning:

  • (EG) nr 1033/2006

Genomförandeförordningen innefattar bland annat introduktion av begreppet Network Manager (Nätverksförvaltare) som förklaras närmare här på sidan Network manager, korrigeringar gällande ifyllandet av färdplaner och vilken information som ska finnas med på ATS-färdplanen samt ett helt nytt tillägg (Tillägg 6) gällande ifyllandet av en ATS-färdplan.

För att läsa förordningen i sin helhet:
Genomförandeförordning 2023/1772