Kontrollantinformation

Tillgodoräknande av IR-delen i kombination med kompetenskontroller för typ- eller klassbehörighet (tillägg 8)

Då det verkar råda oklarheter kring hur tillgodoräknande av IR-delen i kombination med kompetenskontroller för typ- eller klassbehörighet ska dokumenteras vill transportstyrelsen klargöra detta. Innan ni genomför ett tillgodoräknande av IR delen ska ni säkerställa att den sökande uppfyller kraven för detta (se tillägg 8). När ni som kontrollanter säkerställt detta ska ni dokumentera förlängningen eller förnyelsen av IR behörigheten på samma blankett som ni nyttjar till ordinarie kompetenskontroll. Under sektionen ”Result of the test” och “I have entered the following details in the applicant’s licence” ska ni dokumentera Rating, Date of test/check och IR valid until. Vidare ska ni, på enklaste vis under sektion J, beskriva att ni genomfört ett tillgodoräknande av IR-delen med stöd av tillägg 8.

Använd nedanstående länk för att komma till en PDF innehållande två exempel på tillgodoräknanden.

Exempel tillägg 8

Riktad information till Senior Examiners

Proceduren för operativ inspektion är uppdaterad. 
Blanketten har blivit uppdaterad med en ny mejladress, operativinspektion@transportstyrelsen.se
Dit ska ni skicka protokollet efter genomförd Operativ inspektion, i övrigt är blanketten samma som innan.

Utöver de operativa inspektioner ni gör på uppdrag av Transportstyrelsen önskar vi att ni fyller i denna varje gång som ni gör en kompetensbedömning (AOC) och skickar in till adressen ovan. Detta är ett värdefullt verktyg i vår tillsyn och i förlängningen fortbildning av kontrollantkåren då vi bygger mycket av utbildningen på era observationer och kommentarer.

Blanketten för själva kompetensbedömningen ska som vanligt skickas till certifikat.w3d3@transportstyrelsen.se.

Även blanketten för Löneunderlag/Reseorder senior kontrollant är uppdaterad med mejladress, operativinspektion@transporstyrelsen.se.

Ny kontaktperson för originalkvittona som skickas in är Carolina Olsson Einarsson, i övrigt ingen skillnad. 

Kompetensbedömning för kontrollanter

När ni skickar in dokumentationen för Kompetensbedömningar (AOC) för kontrollantcertifikat till Transportstyrelsen vill vi att ni skriver Kontrollant kompetensbedömning i ämnesraden. Detta gör handläggningsprocessen mer effektiv och minskar handläggningstiden.

Listor och förteckningar

I listan över kontrollanter för flygprov och kompetenskontroller i Sverige kan du söka både efter kontrollanter och flyglärar-PC (FIE PC).

I listorna över kontrollanter kan du läsa vad förkortningarna för behörigheterna betyder.

Förlängning i certifikat och utfärdande av temporary

Det har dykt upp lite frågeställningar och därför vill vi poängtera några saker rörande förlängning i certifikat och utfärdande av temporary. 

  • Om PC genomförs innan 3-månadersperioden kan ni förlänga en behörighet i certifikatet.
  • Vid förnyelse kan ni förlänga en behörighet i certifikatet om behörigheten finns kvar i certifikatet.
  • När ni förlänger eller förnyar en behörighet och fyller i certifikatet ska ni fylla i samma sak på protokollet.
  • Ni får inte skriva i protokollet att ni har förlängt en behörighet i certifikatet om ni inte har gjort det.
  • Om ni har fyllt i en behörighet i certifikatet i samband med en förlängning eller förnyelse, ska inte en temporary utfärdas. 

Vi har haft flertalet fall där piloter fått ett temporary efter en PC och förväntat sig att det ska komma ett nytt certifikat på posten. Sen när det inte gjort det har de hört av sig och då har vi kunnat konstatera att det på protokollet står att certifikatet blivit ifyllt. Konsekvenserna blir då att vi måste utfärda ett nytt certifikat, med tillhörande avgift, och att piloten i värsta fall kan bli stående tills vi hinner skicka ett nytt certifikat. Det vore bra om vi kunde undvika detta. 

Förtydligande information rörande detta finns i NOTEX 1/2022.

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!