Utbildningsorganisation för kabinbesättning (CCTO)

En utbildningsorganisation för kabinbesättning har tillstånd att bedriva grundutbildning för kabinbesättning. Här kan du läsa mer om vad som krävs för att bli en CCTO.

Bli en godkänd CCTO

För att bedriva grundutbildning för kabinbesättning så krävs ett godkänt tillstånd av Transportstyrelsen – ett så kallat CCTO-certifikat (Cabin Crew Training Organisation).

En godkänd CCTO har tillstånd att tillhandahålla grundutbildning och genomförande av prov samt utfärda ett kabinbesättningsintyg (Cabin Crew Attestation - CCA) till den som ska bli kabinbesättningsmedlem.

Detta i enlighet med kommissionens förordning (EU) nr 1178/2011 (Aircrew Regulation), bilaga V CC.TRA.220, CC.CCA.100 och Transportstyrelsens föreskrifter om kabinbesättningsintyg, TSFS 2013:23.

EASA publicerar vägledning för utbildning av kabinpersonal (Initial Cabin Crew Training)

EASA har tagit fram vägledande material för utformning av utbildning av kabinpersonal (initial). Ni hittar materialet här.

Vad krävs för att starta en CCTO?

Ledningsfunktion

 • En CCTO ska ha en fungerande ledningsfunktion som säkerställer kraven i gällande regelverk (EU) nr 1178/2011 samt Transportstyrelsens föreskrift TSFS 2013:30.
 • En utbildningsansvarig person med dokumenterad erfarenhet som kabininstruktör i grundläggande säkerhetsutbildning.

Kvalitetssystem

 • En CCTO ska ha kvalitet och rapporteringssystem som säkerställer att utbildningsverksamheten uppfyller kraven på verksamheten i enlighet med gällande regelverk.
 • Kvalitetsansvarig.
 • Externauditör ska användas om det är samma person är kvalitetsansvarig som utbildningsansvarig eller som den person som har det övergripande ansvaret för organisationens verksamhet.

Dokumentation

 • Följande dokumentation ska upprättas och förvaras och på begäran kunna uppvisas.
 • Beskrivning av ledningsfunktionens roller och ansvar.
 • Förteckning över de utbildningshjälpmedel som organisationen använder
 • Förteckning över instruktörer inkl deras erfarenhet och kompetens inom det område de utbildar i.
 • Dokumentation över kvalitetssystem och rapporteringssystem som beskriver hur organisationen följer upp och omhändertar att utbildningsverksamheten uppfyller tillämpliga krav.
 • Beskrivning av utbildningsprogram och kursplan.
 • Beskrivning av de praktiska övningarna och hur de ska genomföras.
 • Beskrivning av teoriundervisning och dess innehåll.

Elevdokumentation

 • All teori- och praktisk undervisning som eleven har genomgått samt elevens resultat ska dokumenteras av CCTO:t
 • Utbildningsdokumentationens utformning ska framgå av CCTO:ts handbok.
 • Utbildningsdokumentation ska sparas hos organisationen i minst 5 år efter avslutad utbildning.
 • Säkerhetskopior ska förvaras på ett säkert sätt.

Process för handläggning av ansökan

Här under finns en beskrivning av ansökningen och dess handläggning.

Första steget i ansökningsprocessen blir att gå på ett introduktionsmöte med Transportstyrelsen. Innan mötet ska du skicka en intresseanmälan/mötesförfrågan med e-post till flygutbildning@transportstyrelsen.se om din verksamhet, inklusive dina kontaktuppgifter. 

Introduktionsmötet hålls i Transportstyrelsens lokaler. 

Syftet med mötet är att Transportstyrelsen ska få en bild av den tänkta verksamheten för att kunna ge tillräcklig information för att ansökningsprocessen ska ske så smidigt som möjligt.

På mötet bör den sökande presentera följande:

 • organisationsplan
 • eventuellt förberett material (t.ex. manualverk, inköpt utrustning och information kring lokaler).

Transportstyrelsen uppskattar tiden för handläggningen och skickar därefter en förskottsfaktura.

Handläggningstiden är normalt cirka 90 dagar. I handläggningen granskas

 • manualer
 • ekonomi
 • underleverantörsavtal
 • eventuell komplettering som sker löpande eller på anmodan.

Utbildningsansvarig (CCI) och kvalitetsansvarig kallas till intervju hos Transportstyrelsen. Även andra personer inom organisationen kan kallas vid behov.

Inspektörer från Transportstyrelsen gör ett platsbesök för att gå igenom organisationens verksamhet och lokaler.

Återbetalning eller fyllnadsbetalning beroende på vilken tid handläggningen av ansökan har tagit.

När ansökan är godkänd och handläggningen klar utfärdas ett CCTO-certifikat av Transportstyrelsen, och utbildningsorganisationen kan påbörja sin verksamhet.

Förutom de fristående kabinbesättningsorganisationerna så kan ett kommersiellt flygbolag ha ett godkännande från Transportstyrelsen för att genomföra de prov som krävs. Vissa flygbolag har även ett godkännande att utfärda ett kabinbesättningsintyg (CCA) i enlighet med Transportstyrelsens föreskrifter (TSFS 2013:23) om kabinbesättningsintyg.

Verksamhetskontroll

Transportstyrelsen bedriver tillsyn över godkända utbildningsorganisationer (CCTO). Inom tillsynsperioden genomförs dels minst en verksamhetskontroll på plats hos organisationen där stora delar av verksamheten och ledningen granskas samt inspektioner av den utbildning som organisationen bedriver. Utöver detta kan Transportstyrelsen genomföra ytterligare tillsynsåtgärder, både annonserade och oannonserade, som anses relevanta

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!