Teoriprov - information till teoriansvarig vid flygskola

Här hittar du som är teoriansvarig vid flygskolan information om teoriprov samt hur du anmäler elever till teoriprov. Anmälan av prov ska ske både till Transportstyrelsen och till en provvakt.

För att en elev ska kunna skriva teoriprov i examinationssystemet PEXO krävs att du som teoriansvarig först har godkänt eleven för att skriva prov. Du godkänner eleven i PEXO genom att markera att eleven gjort skolprov med godkänt resultat. Godkänd webbläsare för PEXO är Microsoft Edge som ska köras i Internet Explorer-läget.

Riktlinjer distansundervisning

I dokument nedan finner ni uppdaterade riktlinjer från EASA angående att bedriva utbildning i digitala kanaler. Främst rör riktlinjerna undervisning i virtuella klassrum. Notera att det endast är riktlinjer och inte några regler i dokumentet, men det finns ändå intressanta saker som kan vara bra att ta hänsyn till både vad gäller planering och genomförande.

EASA - Guidance for allowing virtual classroom instruction and distance learning

Anmäl elev till Transportstyrelsen

För att eleverna ska kunna skriva teoriprov krävs det att de är anmälda till Transportstyrelsen med uppgifter om vilken flygskola som ansvarar för den teoretiska utbildningen samt vilken kurs som avses examineras. Kom ihåg att anmäla i god tid före examinationstillfället.

Du anmäler eleven med hjälp av blanketten Elevanmälan som skickas via e-post till luftfart@transportstyrelsen.se.

När anmälan är inskickad kommer Transportstyrelsen lägga in uppgifterna i PEXO och skicka ut ett personligt användarnamn och lösenord för eleven via e-post till teoriansvarig som sedan ska överlämnas till eleven. En förskottsfaktura som innehåller ett provförsök i varje delämnesprov för teoriexaminationen skickas till adressen som angivits på blanketten. Eventuella omprov debiteras i efterhand.

Aktuella avgifter återfinns i Transportstyrelsens föreskrifter(2016:105) om avgifter.

Vid provtillfället måste eleven ha med sig sitt personliga användarnamn och lösenord samt giltig fotolegitimation.

Anmäl elev till provvakt

Teoriprovet ska genomföras tillsammans med en av Transportstyrelsens anställda provvakter. Anmälan av elev och teoriprov ska göras direkt till provvakten antingen av eleven själv eller av flygskolan. Vi uppmanar därför samtliga flygskolor att ta reda på var närmsta provvakt finns tillgänglig för att komma överens om tid och plats för kommande examinationer. Eftersom examinationssystemet fungerar dygnet runt, året runt, finns goda möjligheter att planera så att det passar skolan på bästa sätt.

Lista över gällande provvakter

Genomförande av teoriprov

Proven genomförs online i systemet PEXO vilket innebär att alla bilagor som krävs för att kunna svara på frågorna finns tillgängliga i systemet. Det är dock tillåtet för CPL-, ATPL- och IR-elever att ha med sig CAP-manualerna 696, 697, 698, 758 samt Jeppesen General Student Pilot Route Manual(GSPRM) till proven. Vid provtillfället är det alltid bilagan som finns i systemet som gäller, men det kan finnas andra fördelar med att kunna mäta i det fysiska materialet. För PPL-elever finns prestandabilagor(L1P) som flygskolorna kan ladda hem från Transportstyrelsens webbplats. Kopiera och skicka med eleverna vid provtillfället.

Efter genomfört prov får eleven direkt reda på resultatet vid provskrivningen. Du som är teoriansvarig på flygskolan har tillgång till att skriva ut ett PDF-dokument med en översikt på elevens prov med syllabus-referenser över alla frågor, samt vilka frågor som eleven svarade rätt på. För ett godkänt resultat krävs minst 75 %. Avrundning sker neråt till närmaste heltal. Samtliga teoriprov har ett tidstillägg på 10 minuter jämfört med provtiderna enligt Del-ARA. Detta för att kompensera eventuella laddningstider av frågor via Internet.

Area 100 KSA-markering

För elever som genomför en CPL- eller ATPL-examination behöver Area 100 KSA vara genomfört innan första försöket i sista delämnesprovet i examinationen genomförs. För att eleven ska kunna genomföra första försöket i sista delämnesprovet i systemet behöver en Area 100 KSA-markering utföras i systemet, annars kommer inte eleven kunna skriva provet.

För tillvägagångssätt, se Instruktion för PEXO till personal vid flygskolor.

Återmatning

Någon återmatning där eleverna får möjlighet att se hela frågan inklusive svarsalternativ är av sekretesskäl inte möjlig. Alla frågor är granskade av svenska eller europeiska experter, men om eleven ändå uppfattar någon fråga som felaktig ska eleven markera detta med en kommentar i provet, samt muntligen kommunicera problemet med teoriansvarig vid sin flygskola som för informationen vidare till Transportstyrelsen.

Testsystem

För att eleverna ska få möjlighet att "känna" på systemet finns en demonstrationsmodul av PEXO.

Demonstrationsmodul av PEXO

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!