Frågor och svar för flygteknisk utbildning

Här hittar du frågor och svar som berör flygteknisk utbildning.

Frågor och svar

För att genomföra en reducerad typutbildning ska organisationen inneha tillstånd för de typerna mellan vilka reduktionen sker. En reducerad (diff) utbildning kan endast göras mellan typer från samma tillverkare. Enligt Del 147.A.300 så kan en organisation endast ha tillstånd för att genomföra typ/task utbildning enligt Del 66.A.45. och Appendix 3.

Appendix 3 ger nivåerna på det innehållet som ska ingå i en typutbildning. En diffkurs innehåller ju givetvis inte detta. Organisationen måste då ha ett tillstånd där de skulle kunna ha bedrivit hela typutbildningen enligt appendix 3 till rätt nivå.

Detta har också att göra med kontrollen av utbildningsmaterial och instruktörskompetens som finns i en godkänd utbildning. TS kan inte ge tillstånd för att ha en procedur som tillåter att organisationen genomför diffkurser mellan typer som inte båda ingår i deras tillstånd.

Referens: 147.A.135, 147.A.205 och Intern tillämpning

TS godkänner att de modulprov som innehåller MCQ och essäfrågor (M7, M9 och M10) kan delas upp. Den totala modulen måste klaras av under samma dag, dock är det okej med en rast mellan delproven (MCQ och essä) under förutsättning att samtliga elever som deltar i examination lämnat in sin avklarade delexamination innan de tar rast. Först efter rasten så delas nästa del av examination ut. På så vis så kan ingen information spridas mellan eleverna under pågående examinering.

Referens: 147.A.135, 147.A.205 och Intern tillämpning

Om examinationen berör modul som består av både flervals del samt essä del (M7, 9 eller 10), så behöver endast den missade delen examineras om med minst 90 dagars väntetid. I modul 7 som består två essädelar så räknas även de som separata delar.
Om den missade examinationsdelen ej är avklarad inom ett års period, så måste hela modulen examineras om. (flervalsdel samt essädel)

Referens: Del 66 bilaga II, punkt 1.9 TSL 2009-6023

Det maximala antalet på varandra följande försök för varje modul är tre. Ytterligare tre försöksomgångar får göras med ett års vänteperiod mellan omgångarna. Regeln beskriver att ett provset består av tre försök innan vänteperiod krävs. Vår tillämpning av regeln är att om individen väntat ett år eller mer mellan två prov, så har han/hon tre nya försök på sig.

Referens: Del 66 bilaga II, punkt 1.13 TSL 2009-6023

Delgivning av examinationsresultat uppdelat på delmoduler tillåts inte. Det resultat som en elev får delges är endast ett resultat i hel modul som motsvarar vad som presenteras på Certificate of Recognition (CoR). Orsaken till Transportstyrelsens hållning i frågan är att det kan ge en elev olämplig hjälp vid en omexamination och ge en elev styrning över vilka moduler som eleven ska fokusera på vid kommande omexamination. Provfrågornas säkerhet i provbank kan även riskeras.

Referens: Del147.A.205, TSL 2009-6023

Syftet med Transportstyrelsens (TS) fastställda kriterier är att tydliggöra vilka personalkrav TS har för att acceptera personalen. De fastställda kriterierna är publicerade på TS hemsida så att sökande organisation vet vilka krav det kan finnas vid anställning och nominering av ledningspersonal. TS genomför därefter en intervju av nominerad ledningspersonal för att bedöma om personen uppfyller TS fastställda kriterier och utbildningsorganisationens egna beskrivna krav i MTOE.

Referens: Del 147.A.105 (f), TSL 2009-6023

Erfarenhet och kvalifikationer för skolans personal ska fastställas i handboken (MTOE) i enlighet med offentliggjorda kriterier och skolans egna krav på personalen med ett beskrivet förfarande och en standard som godkänts av den behöriga myndigheten. För Assessorer tillkommer även specifika kvalifikationskrav i appendix III till AMC till Del-66.

MTOE innehålla procedur för hur komplettering av kunskap ska ske för att kunna auktorisera personalen med ny kategori/ subkategori.

6 månaders kategoripraktik samt teoretisk förutsättning enligt TS fastställda kriterier är ett grundkrav. Om bedömning behöver genomföras vid ansökan om ändring av tillstånd med ny kategori, så kan kompetensbedömning göras av TS mot en insänd plan/individ för att säkerställa att Del-147 organisationens personal har/har skaffat sig kompetens för det nya "scope of approval" de ansöker om.

Referens: Del 147.A.105 (f), TSL 2009-6023

Del-147 organisationerna måste genom en procedur beskriva hur de följer upp, bedömer samt säkerställer externpraktikplatser för sina elever, för att de ska ha en möjlighet att uppfylla kraven för Basic Training. Praktiken ska vara i civil miljö och på luftfartyg med civilt TC som underhålls med civilt underhållssystem, samt i rätt kategori för den genomförda utbildningen.

Detta ska säkerställas genom kontrakt mellan Del-147 och Del-145 organisationerna där det tydligt ska framgå mot vilken kategori eleven ska praktisera .

En utbildning (Basic Training) riktad mot en viss kategori(subkategori) ska kunna uppvisa att teori, teoriexamination, närvarotid, praktik och praktikexamination har genomförts på ett godkänt sätt och riktade till rätt kategori. Alltså ska Del-147 organisationen kunna uppvisa att eleven genomfört praktik (intern/extern) som i tillämpliga delar är riktad mot den kategori där CoR ska ges.

Referens: Del 147.A.200 (d) TSL 2009-6023

Det praktiska utbildningsmomentet ska vara i civil miljö och på luftfartyg som finns med civilt TC och underhålls med ett civilt underhållssystem. Förordning (EU) nr 2018/1139 (Basic regulation) omfattar inte militära luftfartyg och annan s.k. statsluftfart.

Max reduktion på praktiktid som uppnås via en Basic Training i en Del 147 organisation, uppnås delvis på grund av just denna praktik. Observera att både A och B kategorin dessutom är inriktad på Line Maintenance, alltså bör "Actual Maintenance Environment" även delvis vara riktad mot Line Maintenance.

Referens: AMC 147.A.200 (d), TSL 2009-6023

Relaterad information

Kontakta oss

Har du frågor kring flygteknisk utbildning?
Kontakta oss genom att skicka ett mejl till 147@transportstyrelsen.se
Telefon: 0771-503 503

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!