AMC1 ORO.GEN.200(a)(6) Management system

(c)(3) The compliance monitoring manager should:
(i) have direct access to the accountable manager;
(ii) not be one of the other persons referred to in ORO.GEN.210 (b);
(iii) be able to demonstrate relevant knowledge, background and appropriate experience related to the activities of the operator, including knowledge and experience in compliance monitoring; and
(iv) have access to all parts of the operator, and as necessary, any contracted operator.

Nominering:

Accountable manager nominerar en Compliance Monitoring manager, som uppfyller ovanstående krav,och anmäler nomineringen med Form 2 och Form 4 samt tänkt tillträdesdatum till Transportstyrelsen senast 20 dagar före tillträde. Till nomineringen ska biläggas en av AM sammanställd resumé och utvärdering över kandidatens kompetenser (AMC1 ARO.GEN.330 Changes - organisations, punkt (a)(2)).Önskvärt är att man efter management of change har utarbetat en introduktionsplan för kandidaten.

När nomineringen inkommer till Transportstyrelsen görs en första bedömning om underlaget som skickas in är komplett och att de formella meriterna för tänkt funktion är i enlighet med gällande regelkrav. Om den nominerade bedöms uppfylla regelkraven kallar Transportstyrelsen till en intervju där, om så bedöms lämpligt, även Accountable manager deltar. När brister framkommer under intervjun, skickas en rapport till Accountable manager som adresserar operatörens bristande förmåga att hantera förändringen. 

Målsättning:

Compliance monitoring manager

  • ska kunna uppvisa kompetens inom den verksamhet som bedrivs samt ha erfarenhet av arbete i kvalitetssystem
  • ha goda kunskap om tillståndshavarens tillstånd, relevanta delar av manualverket och tillämpliga regelverk
  • kan använda externa auditörer om kompetens i den egna organisationen saknas, men är ansvarig för att bedöma dem som engageras inom Compliance monitoring programme.
  • ska ha tillträde till alla delar i organisationen och alla eventuella leverantörer
  • ska ha direkt access till accountable manager
  • önskvärt är kunskap om funktionerna inom ledningssystemet