Flygbolag

Här finns information som riktar sig till svenska flygföretag som bedriver, eller avser ansöka om att bedriva tillståndspliktig passagerar- och godstrafik eller bruksflygsverksamhet.

För att få utöva luftfart i förvärvssyfte krävs tillstånd, vilken är huvudregeln enligt luftfartslagen och det gäller både bruksflyg och transport av passagerare och/eller gods.

Nya regler för enmotoriga turbinmotordrivna flygplan

Europeiska kommissionen offentliggjorde den 2 mars 2017 en ny förordning (EU) 2017/363 om ändring av förordning (EU) 965/2012 som möjliggör genomförandet av kommersiell luftfart i Europa med enmotoriga turbinmotordrivna flygplan under IMC eller mörker (CAT SET-IMC).

Läs mer om de nya reglerna.

Nytt regelverk SPO (Specialised Operations)

Den 21 april 2017 började del-SPO (Bilaga VIII, kommissionens förordning (EU) nr 965/2012) gälla i Sverige. Den ersätter till stora delar våra nationella regler för bruksflyg.

Läs mer om SPO, de nya reglerna för bruksflyget.