Flygbolag

Här finns information som riktar sig till svenska flygföretag som bedriver, eller avser ansöka om att bedriva tillståndspliktig passagerar- och godstrafik eller specialiserad flygverksamhet.

För att få utöva luftfart i förvärvssyfte krävs tillstånd, vilken är huvudregeln enligt luftfartslagen och det gäller både specialiserad flygverksamhet och transport av passagerare och/eller gods.

Ledningssystem - Management System

Ett ledningssystem enligt (EU) nr 965/2012 består av att sätta upp mål, planera för dem och mäta utfallet. Det förväntas vara kulturen och sättet man arbetar på; det "sitter i väggarna". Ledningssystemet tittar bortanför enbart regeluppfyllnad mot ett systematiskt tillvägagångssätt där potentiella säkerhetsrisker identifieras och omhändertas för att stanna på en acceptabel nivå med kontinuerliga förbättringar.

Safety och security behandlas på samma sätt som ekonomin i en organisation; med budget, avstämningar, resultatindikatorer och kontinuerlig övervakning, vilket möjliggör ett effektivt beslutsfattande

Tillsättning av ledningspersonal

Alla förändringar inom en organisation har någon form av påverkan och ska därför värderas innan de sätts i kraft. Det gäller även vid tillsättning av personer på olika nyckepositioner; Accountable manager, nominerade personer, Safety manager, Compliance monitoring manager och övriga i organisationen som chefspiloter, instruktörer med flera.

Organisationen ska ha procedurer på plats för att kunna bedöma om en tillltänkt kandidat uppfyller kraven i regelverken och de egna standarder man beskrivit.

Läs mer om ledningssystem och kravbilder på ledningspersonal.