Upprätthållande av ATPL/IR-teori för IR-behörigheter begränsade till tredjeland

2023-03-13

Ny tillämpning avseende upprätthållande av ATPL/IR-teori för IR-behörigheter begränsade till luftfartyg i tredjeland.

Enligt artikel 3 d) i förordning (EU) 2020/723 får medlemsstater inom EASA utfärda typbehörigheter med begränsning till luftfartyg som är registrerade i tredjeland, om innehavaren uppfyller de krav som fastställts av tredjeland. Enligt information från den europeiska unionens byrå för flygsäkerhet (EASA) kan inte giltighetsperioderna som framgår av FCL.025 c) i bilaga I till förordning (EU) nr 1178/2011 baseras på en IR-behörighet som har en begränsning till luftfartyg registrerade i tredjeland. Reglerna om giltighetsperioder i den bestämmelsen avser endast IR-behörigheter utfärdade enligt Del-FCL. En IR-behörighet som har utfärdats enligt regler som gäller i tredjeland ska inte ge tillgodoräknanden till andra delar i Del-FCL, så som teori, om det inte framgår annat i reglerna

Om du har en IR-behörighet som är begränsad till tredjeland där det inte gått mer än 7 år sedan IR-behörigheten enligt Del-FCL förföll bör du genomföra en kompetenskontroll (PC) med en EASA kontrollant innan det gått 7 år.

Om du har en IR-behörighet som är begränsad till luftfartyg i tredjeland där det gått mer än 7 år sedan IR-behörigheten enligt Del-FCL förföll, måste du genomföra en kompetenskontroll (PC) för IR i enlighet med Del-FCL senast den 31 mars 2024.

Vi vill även göra dig uppmärksam på att det finns en möjlighet att förnya en förfallen IR-behörighet enligt FCL.625(e). Av FCL.625(e) framgår följande:  

Innehavare av en giltig IR till ett flygcertifikat som utfärdats av ett tredjeland i enlighet med bilaga 1 till Chicagokonventionen ska undantas från kraven i punkterna c.1, c.2 och d vid förnyelse av de IR-befogenheter som ingår i certifikat som utfärdas i enlighet med denna bilaga.

Det innebär att det finns en möjlighet att endast genomföra en kompetenskontroll för IR för att förnya behörigheten, även om det gått mer än 7 år sedan IR-behörigheten förfallit. Observera att det förutsätter att typbehörigheten i tredjeland är giltig och att du tidigare haft en utfärdad IR behörighet enligt Del-FCL. Transportstyrelsens rekommendation är därför att alltid genomföra en kompetenskontroll för IR enligt Del-FCL var sjätte år för att inte riskera att du förlorar din teori om typbehörigheten i tredjeland av någon anledning blir ogiltig.