Nya föreskrifter inom serie PEL/FSTD - certifikat och utbildning för eldrivna flygplan

Under år 2020 kompletterade EASA typcertifikatet EASA.A.573, för Pipistrel Virus SW 121 med en flygplansvariant med elektrisk framdrivning, Pipistrel Virus SW 128. Därmed finns för första gången i EASAs historia ett typgodkännande av ett eldrivet flygplan. Då EU-regler för eldrivna små flygplan är under framtagande, RMT.0678 och EASA remiss NPA 2020-14, har Transportstyrelsen tagit fram nationella föreskrifter (samt skickat in ett artikel 71(2) undantag till EASA, enligt förordning 2018/1139(EU)) som ger möjlighet för piloter med behörighet på enmotoriga kolvmotordrivna flygplan (SEP) att utbilda sig till behörighet att flyga eldrivna enmotoriga flygplan. Samtidigt ger föreskrifterna flygskolor, ATO eller DTO, möjlighet att använda eldrivet flygplan i utbildning till PPL eller LAPL. Enligt nuvarande tidplan beräknas EU-regler för eldrivna flygplan träda i kraft under fjärde kvartalet 2022, vilket då kommer ersätta de nationella föreskrifterna.

Transportstyrelses föreskrifter och allmänna råd om behörighet och utbildning för eldrivna icke-komplexa luftfartyg återfinns i TSFS 2021:5.

Att tänka på för er som utbildar och/eller examinerar på Pipistrel Virus SW 128

När ni utbildar eller examinerar en pilot på elflyget Pipistrel Virus SW 128 och därmed använder er av undantaget måste instruktören, kontrollanten eller utbildningsorganisationen (beroende på vad som är tillämpligt), skriva in i alla nedanstående dokument att utbildning, flygprov eller kompetenskontroll (beroende på vad som tillämpligt), har utförts på grundval av detta 71(2) undantag:

(1) För ATO/DTO – vid flygutbildning till ett LAPL(A) eller PPL(A)

  • Utbildningsdokumentationen enligt ORA.ATO.120 i bilaga VII (Del-ORA) och DTO.GEN.220 i bilaga VIII (Del-DTO) i förordning (EU) nr 1178/2011
  • Rekommendation för flygprov (enligt FCL.030(b))

(2) För instruktören – vid införande i pilotens loggbok

  • Skillnadsutbildningen (enligt FCL.135.A(b) och FCL.710) för att utöka SEP-klassen med befogenheter för Pipistrel Virus SW 128 eller utöka SEP-klassbehörighet från Pipistrel Virus SW 128 till SEP-varianter med kolvmotor
  • När repetitionsutbildning genomförs vid uppfyllande av aktuella krav enligt punkt FCL.140.A(a) eller repetitionsutbildning vid förlängning av SEP-klassbehörigheten enligt FCL.740.A(b) som omfattar behörigheter för både SEP-varianter med kolvmotorer och Pipistrel Virus SW 128

(3) För kontrollanten – i dokumentationen för flygprovet eller kompetenskontrollen

  • Kompetenskontroll när det gäller punkt FCL.140.A(b)(1) eller FCL.740.A(b)(1)(i)e
  • Flygprov för utfärdande av ett LAPL(A) eller PPL(A) i Pipistrel Virus SW 128

Skriv in följande text i relevant dokumentation: ”Utbildning/kontroll/prov genomförd i enlighet med 71(2) undantag”

 

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!