Anmälan om undantag, annat än Del-ORO verksamhet

Under rådande situation efter utbrottet av SARS-CoV-2 (Corona) har den Europeiska luftfartsmyndigheten (EASA) kommit ut med information till medlemsländerna gällande undantag för personliga behörigheter.

Detta gäller då det som en direkt följd av SARS-CoV-2 (Corona) inte går att uppfylla kraven för förlängning av certifikat och behörigheter. Sverige har utifrån detta fattat ett undantagsbeslut som endast omfattar behörigheter som är giltiga vid tidpunkten för anmälan om förlängning under nedanstående förutsättningar.

Beslut om undantag från regler om giltighetstid för tillstånd certifikat och intyg på luftfartsområdet

När kan undantag beviljas?

Undantag kan beviljas om du, på grund av allmänna resebegränsningar reseförbud eller karantänregler/rekommendationer, (bl.a. Regeringens eller Folkhälsomyndighetens direktiv) inte har möjlighet att:

 • Genomgå de prov eller träningsflygningar som krävs för förlängning av:
  • Språkbehörighet
  • Typ-, klass, bergs- eller instrumentbehörighet
  • Instruktörsbehörighet
  • Kontrollantcertifikat
 • Genomföra de flygningar som krävs för att bibehålla den aktuella erfarenhet som krävs för LAPL och SPL
 • Genomföra den flygläkarundersökning som krävs för att förlänga ditt medicinska intyg
 • Genomföra de undersökningar som krävs, eller inte har möjlighet att nå Transportstyrelsen, för att förlänga din flygläkarbehörighet.
 • Genomföra din teoriexamination för ett certifikat eller instrumentbehörighet inom 18 månader, eller inom 12 månader från det att din flygskola rekommenderade dig till prov
 • Genomföra flygprov för certifikat eller behörighet inom giltighetstiden för din godkända teoriexamination 
 • Genomföra flygprov för en klass- eller typbehörighet inom sex månader från kursstart, eller inom den 6-månaders period som föregår ansökan.

Omständigheter som inte beviljas undantag

 • Den behörighet som du vill ha undantag är ogiltig.
 • Den kompetenskontroll för förlängning av behörighet som du vill ha undantag från kan genomföras i enlighet med gällande regelverk.
 • Den kompetensbedömning för förlängning av instruktörs- och/eller kontrollantcertifikat som du vill ha undantag från kan genomföras i enlighet med gällande regelverk.
 • Den flygläkarundersökning för förlängning av medicinskt intyg som du vill ha undantag från går att genomföra i enlighet med gällande regelverk.
 • Det medicinska intyg du söker undantag för innehåller en begränsning, förutom synrelaterade. T.ex. får det inte innehålla OML, OSL, ORL, TML, SIC, SSL mm.
 • Det språkprov för förlängning av språkbehörighet som du vill ha undantag från går att genomföra i enlighet med gällande regelverk.

Notifieringarna kommer att granskas av Transportstyrelsen.

Information gällande ytterligare 4 månaders förlängning av medicinska intyg, typ, klass, IR eller bergsbehörigheter för piloter som ej är anslutna till en flygplans- eller helikopteroperatör och opererar enligt Del-ORO.

Medicinska intyg kan inte förlängas med ytterligare fyra månader utan kan endast förlängas hos en flygläkare i enlighet med gällande regelverk.

Då de allmänna resebegränsningarna, reseförbuden, karantänsreglerna eller rekommendationerna (bland annat Regeringens eller Folkhälsomyndighetens direktiv) inte längre omöjliggör resor inom Sverige, omfattas endast följande av undantaget. 
En pilot omfattas endast av undantaget om han/hon måste resa utanför Sveriges gränser för att få tillgång till den flygsimulator, det luftfartyg eller den kontrollant som krävs för genomförande av kompetenskontrollen (PC) och resan inte går att genomföra på grund av covid-19.

Om en pilot anses omfattas av undantaget och vill anmäla ytterligare 4 månaders förlängning ska, utöver ordinarie information, följande anges i anmälan:

Följande skall stå i ämnesraden:

 • 24 Dispens TSL2020-2365
 • Certifikatinnehavarens namn
 • +4 månader

I anmälan skall det som sista punkt, med tydlighet, framgå var (geografiskt) den flygsimulator, det luftfartyg eller den kontrollant som krävs för genomförande av kompetenskontrollen (PC) återfinnes.

Hur ansöker jag och vad blir resultatet?

En förlängning om undantag kan endast genomföras på behörigheter, certifikat och intyg som är giltiga och då enligt följande procedurer och tidsramar.

Innan ni anmäler ett undantag, läs noga förutsättningarna och de eventuella kompenserande åtgärder som skall vara genomförda innan anmälan. Transportstyrelsen vill poängtera att ingen återkoppling skickas för anmälan som omfattas av undantaget. Felaktiga eller icke kompletta anmälningar som således ej omfattas av undantaget returneras och ny anmälan krävs.

Undantaget kan anmälas för följande:

I. a) Klass, typ, instrument och bergsbehörighet kan förlängas med 4 månader efter sista giltighetsdatum, dock ej längre än 17 november 2020.

Kompenserande åtgärder innan undantag notifieras till Transportstyrelsen:
Repetitionsutbildning med en instruktör för typen, klassen, instrument eller bergsbehörigheten innehållande; normala procedurer och nödförfaranden för den specifika typen, klassen eller behörigheten så att en lämplig teoretisk kunskapsnivå säkerställs. Repetitionsutbildningen kan genomföras genom klassrumsledd undervisning eller distansundervisning.

Genomförande:
Efter genomförande och dokumentation av kompenserande åtgärder ska en av följande förlänga behörigheten med nytt sista giltighetsdatum i certifikatet. Om anmälan avser förlängning av IR i samband med en klassbehörighet måste det tydligt framgå. Även blankett TSL7172 kan användas att förlänga behörigheten.

 1. En instruktör i enlighet med FCL.945
 2. En kontrollant i enlighet med FCL.1030
 3. I undantagsfall en inspektör från Transportstyrelsen

Med en kontrollant menas följande:
I första hand en kontrollant på typen/ klassen/behörigheten i fråga. I andra hand en Svensk senior kontrollant med behörighet på ett luftfartyg certifierat i samma kategori av luftfartyg såsom MPA, SPA eller HKP (MP eller SP).

Det åligger kontrollanten/instruktören att anmäla Transportstyrelsen om förlängning av en typ, klass eller behörighet, se instruktioner och exempel längst ner på sidan.

b) Instruktör och kontrollantcertifikat kan förlängas genom undantag till och med den 17 november 2020. Notera att till grund för en förlängning av ett kontrollantcertifikat ligger ett giltigt, tillhörande, instruktörscertifikat.

Kompenserande åtgärder innan undantag notifieras till Transportstyrelsen; Ej tillämpligt.

 1. Genomförande (instruktör);
  En Flygprovskontrollant förlänger behörigheter i certifikatet med nytt sista giltighetsdatum. Även blankett TSL7172 kan användas att förlänga behörigheten.
  Det åligger kontrollanten att anmäla till Transportstyrelsen om förlängning av instruktörcertifikatet.
 2. Genomförande (kontrollant);
  Transportstyrelsen skickar ett nytt kontrollantcertifikat efter inkommen anmälan.

c) Språkbehörighet kan förlängas genom undantag till och med den 17 november 2020.

Kompenserande åtgärder innan undantag notifieras till Transportstyrelsen; En instruktör eller kontrollant genomför en kortare intervju på aktuellt språk för att säkerställa acceptabel kunskapsnivå

Genomförande; Instruktören eller kontrollanten förlänger behörigheten i certifikatet. Det åligger kontrollanten att anmäla till Transportstyrelsen om förlängningen. 

Språkbehörighet kan förlängas genom undantag till och med den 17 november 2020.

 

II. Medicinska intyg enligt Del-MED, kan förlängas med 4 månader, dock längst till den 17 november 2020

Kompenserande åtgärder;
Ej tillämpligt.

Genomförande;
Förlängning genomförs under förutsättning att det medicinska intyget gäller utan begränsningar (synrelaterade undantagna). Ingen notering krävs i det medicinska intyget.

III. Behörigheter för flygläkare, behöriga att utfärda medicinska intyg, kan förlängas till den 17 november 2020.

Kompenserande åtgärder; Ej tillämpligt

Genomförande; Ingen notering krävs i certifikatet. Det åligger certifikatinnehavaren att anmäla förlängd giltighetstid till Transportstyrelsen.

IV. Utbildningstid för typ och klassinflygning, de tidsramar som finns stipulerade i FCL.725(c) kan förlängas till den 17 november 2020. Detta gäller både tiden mellan kursstart och flygprov samt tiden mellan flygprov och ansökan om utfärdande.

Kompenserande åtgärder; Efter bedömning av träningsorganisationen.

Genomförande; Det åligger träningsorganisationen att anmäla förlängd tidsåtgång till Transportstyrelsen.

V. Utbildningstid för MCC(A)&(H), Modulkurs ATP(HKP), Mörkerbevis (Flygplan, TMG, Luftskepp & HKP), Bergsbehörighet och Instrumentbehörighet på sträcka (EIR).

De tidsramar som finns stipulerade i ovan nämnda kurser kan, vid utgång, förlängas till den 17 november 2020.

Kompenserande åtgärder; Efter bedömning av träningsorganisationen.

Genomförande; Det åligger träningsorganisationen att anmäla förlängd tidsåtgång till Transportstyrelsen.

VI. Giltighetstiden för utfärdande av certifikat efter avslutad teoriexamination kan, vid utgång, förlängas till den 17 november 2020:

 • LAPL, PPL, SPL & BPL (24 mån)
 • CPL, IR & EIR (36 mån)

Kompenserande åtgärder; Ej tillämpligt.

Genomförande; Det åligger träningsorganisationen att anmäla förlängd tidsåtgång till Transportstyrelsen.

VII. Giltighetstid för ATPL (A), IR och ATPL(H) teori kan, vid utgång (7 år), förlängas till den 17 november 2020.

Kompenserande åtgärder; Ej tillämpligt.

Genomförande; Ingen notering krävs i certifikatet. Det åligger certifikatinnehavaren att anmäla förlängd giltighetstid till Transportstyrelsen.

VIII. En DTO:s eller ATO:s rekommendation till teoriexamination kan, vid utgång (12 månader), förlängas till den 17 november 2020.

Kompenserande åtgärder; Ej tillämpligt.

Genomförande; Det åligger träningsorganisationen att anmäla förlängd rekommendation till teoriexamination till Transportstyrelsen.

IX. Förlängning av 18-månaders period för teoriexamination kan, om nödvändigt, förlängas med den tid som eleven ej har kunnat genomföra examination.

Vid anmälan ska tiden som eleven ej kunnat genomföra examination samt anledningen anges.

Kompenserande åtgärder; Ej tillämpligt.

Genomförande; Det åligger träningsorganisationen att anmäla förlängd examinationsperiod till Transportstyrelsen.

X. Krav på aktuell erfarenhet LAPL(A) tidsförlängd till två år och åtta månader när det gäller kraven i FCL.140.A a) 1).

Kompenserande åtgärder innan undantag notifieras till Transportstyrelsen; Repetitionsutbildning med en instruktör innehållande; normala procedurer och nödförfaranden för den specifika typen, klassen eller behörigheten så att en lämplig teoretisk kunskapsnivå säkerställs. Repetitionsutbildningen kan genomföras genom klassrumsledd undervisning eller distansundervisning.

Genomförande; Efter genomförd repetitionsutbildning åligger det instruktören att anmäla det till Transportstyrelsen.

XI. Krav på aktuell erfarenhet LAPL(H) tidsförlängd till 20 månader när det gäller kraven i FCL.140.H a)

Kompenserande åtgärder innan undantag notifieras till Transportstyrelsen; Repetitionsutbildning med en instruktör innehållande; normala procedurer och nödförfaranden för den specifika typen, klassen eller behörigheten så att en lämplig teoretisk kunskapsnivå säkerställs. Repetitionsutbildningen kan genomföras genom klassrumsledd undervisning eller distansundervisning.

Genomförande; Efter genomförd repetitionsutbildning åligger det instruktören att anmäla det till Transportstyrelsen.

XII. Krav på aktuell erfarenhet för segelflygplan tidsförlängd till 32 månader i följande fall:

 1. SFCL.155(c) SPL – Startmetoder
 2. SFCL.205(f) Behörighet för bogsering av segelflyg och bogsering av släp.
 3. SFCL.215(e) Molnflygningsbefogenheter för segelflygplan

Kompenserande åtgärder innan undantag notifieras till Transportstyrelsen: Repetitionsutbildning med en instruktör innehållande normala procedurer och nödförfaranden för den specifika typen, klassen eller behörigheten så att en lämplig teoretisk kunskapsnivå säkerställs. Repetitionsutbildningen kan genomföras genom klassrumsledd undervisning eller distansundervisning.

Genomförande: Efter genomförd repetitionsutbildning åligger det instruktören att anmäla det till Transportstyrelsen.

XIII. Krav på aktuell erfarenhet för segelflygplan tidsförlängd till 30 månader i följande fall:

 1. SFCL.160(a) Segelflygplan, utom turmotorsegelflygplan (TMG)
 2. SFCL.160(b) Turmotorsegelflygplan (TMG)

Kompenserande åtgärder innan undantag notifieras till Transportstyrelsen: Repetitionsutbildning med en instruktör innehållande normala procedurer och nödförfaranden för den specifika typen, klassen eller behörigheten så att en lämplig teoretisk kunskapsnivå säkerställs. Repetitionsutbildningen kan genomföras genom klassrumsledd undervisning eller distansundervisning.

Genomförande: Efter genomförd repetitionsutbildning åligger det instruktören att anmäla det till Transportstyrelsen.

XIV. Krav på aktuell erfarenhet för FI(S)-behörighet tidsförlängd till 44 månader i följande fall:

 1. SFCL.360(a)(1)

Kompenserande åtgärder innan undantag notifieras till Transportstyrelsen: Repetitionsutbildning med en instruktör innehållande; normala procedurer och nödförfaranden för den specifika typen, klassen eller behörigheten så att en lämplig teoretisk kunskapsnivå säkerställs. Repetitionsutbildningen kan genomföras genom klassrumsledd undervisning eller distansundervisning.

Genomförande: Efter genomförd repetitionsutbildning åligger det instruktören att anmäla det till Transportstyrelsen.

XV. Förlängd övergångsperiod fram till den 25 april 2021 när det gäller att uppfylla kraven rörande införande av prestandabaserad navigering. Som för alla andra undantag, pga. SARS-CoV-2 (Corona), beviljas detta endast om du, på grund av allmänna resebegränsningar reseförbud eller karantänsregler/rekommendationer, (bl.a. Regeringens eller Folkhälsomyndighetens direktiv) inte har möjlighet att:

 • Genomgå en kurs med teoriutbildning inklusive PBN i enligt med FCL.615 i bilaga I (Del-FCL)
 • Genomföra den flygutbildning inklusive PBN i enlighet med FCL.615 i bilaga I (Del-FCL)
 • Genomföra flygprov i enlighet med tillägg 7 till bilaga I (Del-FCL) eller ett flygprov eller en kompetenskontroll i enlighet med tillägg 9 till bilaga I (Del-FCL)

Kompenserande åtgärder: Ej tillämpligt

Genomförande: Det åligger certifikatinnehavaren att anmäla undantaget till Transportstyrelsen

Anmälan skall göras via e-post till luftfart@transportstyrelsen.se enligt nedanstående.

Notera att ingen återkoppling skickas för anmälan som omfattas av undantaget. Felaktiga eller icke kompletta anmälningar som således ej omfattas av undantaget returneras och ny anmälan krävs:

 • Vid anmälan om förlängning enligt punkterna I. a) och I. b) 1 ovan skall kontrollanten (FCL.1030) eller instruktören (FCL.945) skicka anmälan till Transportstyrelsen.
 • Vid anmälan om förlängning enligt punkterna I b) 2 (kontrollant), I. c) (språkbehörighet), II (medicinskt intyg), III (Flygläkare), VII (ATPL & IR teori) skall certifikatinnehavaren själv skicka anmälan till Transportstyrelsen.
 • Vid anmälan om förlängning enligt punkterna IV, V, VI, VIII, IX skall träningsorganisationen skicka anmälan till Transportstyrelsen.

Beskrivning av anmälan om undantag

I ämnes-raden av e-post meddelandet skall följande skrivas:

 • 24 Dispens TSL2020-2365
 • Certifikatinnehavaren namn

I e-post meddelandet skall följande information, med tydlighet i punktform, framgå:

 • certifikatinnehavarens namn,
 • certifikatsnummer SE.FCL,
 • anmälanen avser - ange här nummer och bokstav från definitionerna i undantagsbeskrivningen,
 • om en typ, klass, instrumentbehörighet, instruktörsbehörighet eller bergsbehörighet förlängts i certifikatet, ange samma information här (I rutan "Datum för behörighetsprov" anger ni den dagen ni förlängde behörigheten), se exempel 1 nedan,
 • om typ eller klass, instrumentbehörighet, instruktörsbehörighet eller bergsbehörighet anges här kontrollanten eller instruktörens namn. Om en kontrollant, annat än med svensk auktorisation, förlängt en behörighet bifogar ni dennes certifikat med typ, instruktörsbehörighet och kontrollantuppgifter.

Exempel på hur en anmälan till Transportstyrelsen kan se ut (PDF, 343 KB)

Blankett - Temporary extension of privileges - TSL7172

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!