Upprätthållande av en FSTD-kvalifikation

För att en kvalificerad FSTD ska upprätthålla sin kvalifikationsnivå krävs utöver att FSTD-operatören upprätthåller ett ledningssystem i enlighet med ORA.GEN också att:

 • FSTD-operatören upprätthåller ett system för konfigurationskontroll av FSTD för att säkerställa integriteten för hårdvara och mjukvara.
 • Operatören genomför samtliga tester i Master QTG kontinuerligt under en 12-månadsperiod. Praxis är att dessa körs i fyra perioder.
  För att tydliggöra planeringen av detta används med fördel en så kallad ”QTG-tracker” där samtliga tester i master QTG finns uppställda i tabellform. Se nedanstående exempel:

  Exempel FNPT QTG lista(xlsx, 40kb)
  Exempel FNPT QTG lista(docx, 30kb)

 • Operatören genomför samtliga subjektiva funktionstester progressivt under en 12-månadsperiod. Praxis är att de delas upp på två eller fler ”fly-outs” som genomförs med jämna mellanrum under året.
 • Resultaten från ovanstående tester ska dateras, analyseras och utvärderas. Praxis är att alla tester signeras av den som har analyserat dem.
 • Transportstyrelsen genomför en tillsyn av FSTD (recurrent evaluation) var 12:e månad. Sista datum för tillsyn är den sista dagen i den månad då FSTD genomgick sin grundläggande kvalificering (Initial evaluation). Tillsynen av FSTD kan genomföras upp till 60 dagar (i praktiken 2 månader) innan sista datum i tillsynsperioden.

Tillsynsintervallet kan i vissa fall utökas till maximalt 36 månader. Se ”utökat tillsynsintervall”.

Arkivering av dokument (Record keeping)

ORA.FSTD.240 Record-keeping

FSTD-operatören ska arkivera information och uppgifter gällande FSTD i papper eller elektroniskt format.
Underlaget skall vara tillgängligt för operatören av FSTD och Transportstyrelsen.
Vid överlåtelse av FSTD ska dokumenten vidarebefordras till den nya FSTD-operatören.

För detaljer runt vilka dokument som ska arkiveras och hur lång tid detta ska göras, se ORA.FSTD.240 Record keeping med tillhörande AMC.

Utökat tillsynsintervall

En FSTD-operatör kan ansöka om utökat tillsynsintervall för en FSTD. Med detta menas tiden mellan varje tillsyn av FSTD (recurrent evaluation). Ett utökat tillsynsintervall påverkar vilken årsavgift FSTD-operatören ska betala till Transportstyrelsen.

Vilka villkor ska vara uppfyllda?

 • FSTD har genomgått minst en tillsyn (recurrent evaluation) efter den grundläggande kvalificeringen (initial evaluation) av FSTD.
 • FSTD-operatören har goda tillsynsresultat i minst 36-månader.
 • Transportstyrelsen genomför en tillsyn av FSTD-operatörens Compliance Monitoring System var 12:e månad.
 • FSTD-operatören utser en person (Assigned Person, AP-FSTD) med tillräcklig erfarenhet som analyserar de körda QTG-testerna samt genomför de subjektiva funktionstesterna samt rapporterar resultatet av dessa till Transportstyrelsen i form av en årsrapport.

I ett första skede godkänner Transportstyrelsen endast 24 månaders utökat tillsynsintervall. Baserat på hur väl FSTD-operatören hanterar detta utökade tillsynsintervall kan detta på sikt förlängas till maximalt 36 månader.

Ansöka om utökat tillsynsintervall

En operatör som uppfyller kraven för utökat tillsynsintervall ansöker om detta genom att använda blankett EASA Form 2 med tillhörande blankett EASA Form 2 Bilaga ORA(FSTD). För att ansöka om att tillsätta en AP FSTD bifogas även blankett EASA Form 4.

Årsrapport

Det år FSTD inte är föremål för tillsyn av Transportstyrelsen ska FSTD-operatören skicka in en årsrapport till Transportstyrelsen. För att detta ska vara så enkelt som möjligt för er använder ni samma blankett(TSL7365) (med listade bilagor) för årsrapporten som ni använder för dossier inför årlig tillsyn av FSTD. Det är mycket viktigt att denna årsrapport:

 • Skickas in i tid, senast 2 veckor innan sista datum i tillsynsperioden.
  Ni kan se vilket datum som är sista datum i tillsynsperioden genom att använda sökfunktionen i e-tjänsten Sök gällande tillstånd. Sök på ”FSTD QC” i rullistan ”Certifikat”.
 • Innehåller samtliga bilagor. För QTG-status innebär att vi vill ha er ”QTG-tracker” där samtliga tester är listade samt att det framgår att de är körda enligt plan samt utvärderade av AP FSTD. Skulle några vara utanför tillämpliga toleranser ska detta anges och redovisade åtgärder presenteras.

Är årsrapporten komplett bekräftar Transportstyrelsen endast mottagandet av rapporten. Anses årsrapporten undermålig kan ett tillsynsärende påbörjas och det utökade tillsynsintervallet kan komma att upphävas.

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!