Information till teoriansvarig

Information till teoriansvariga vid ATO och DTO

Sittningar PPL

Den 11 november 2019 upphör sittningar för LAPL/PPL i samband med att genomförandeförordning(EU) 2019/1747 träder i kraft. Det gäller både befintliga och nya teoretiska examinationer.

Elever med öppna sittningar som påbörjats innan 11 november kommer löpa 14 dagar från första provet enligt gamla systemet även efter förändringen. Ska eleven skriva omprov inom den här perioden behöver eleven kontakta Transportstyrelsen för att avbryta sittningen.

Elevanmälan

För att kunna skriva teoriprov krävs det att samtliga elever är anmälda till Transportstyrelsen med uppgifter om vilken flygskola som ansvarar för den teoretiska och praktiska utbildningen samt vilken kurs som avses examineras. 

Blankett nedan används för att anmäla elever till teoretisk examination:
Elevanmälan

Anmälan till prov

Anmälan till prov sker direkt till en provvakt. Samtliga flygskolor uppmanas därför att ta reda på var närmaste provvakt finns tillgänglig för att komma överens om tid och plats för planerade examinationer. Eftersom examinationssystemet fungerar dygnet runt, året runt, finns goda möjligheter att planera så att det passar skolan på bästa sätt.

Provvakter

Teoriprov genomförs med av Transportstyrelsen anställda provvakter. Tillsammans med dem gör eleven själv eller flygskolan upp tid för prov och lokal. I menyn till höger hittar du en lista över provvakter.

Godkännande att skriva prov

För att en elev ska kunna skriva teoriprov i systemet krävs att den teoriansvariga vid flygskolan först har godkänt eleven för att skriva prov. Den teoriansvariga godkänner eleven genom att i systemet markera att eleven gjort skolprov med godkänt resultat.

Genomförande av prov

Proven är helt datoriserade, vilket innebär att alla bilagor som krävs för att svara på frågorna finns tillgängliga i systemet. Fortfarande är det dock tillåtet för CPL, ATPL och IR-eleverna att ha med sig CAP manualerna 696, 697, 698, 758 samt Jeppesen General Student Pilot Route Manual till proven. Vid provsituationen är det alltid bilagan som finns i systemet som gäller, men det kan finnas fördelar med att kunna mäta osv. i en riktig pappersbilaga. För PPL-elever finns bilagor som flygskolorna kan ladda hem från Transportstyrelsens webbplats, kopiera och skicka med eleverna vid provtillfället.

Efter genomfört prov får eleven direkt reda på om han eller hon är godkänd eller underkänd. Det exakta resultatet kan teoriansvarig vid elevens flygskola ta fram direkt efter eleven har genomfört ett prov. Teoriansvarig vid flygskolan kan även skriva ut ett PDF-dokument med en översikt på elevens prov med syllabus-referenser för frågorna samt vilka frågor som eleven svarade rätt på. För ett godkänt resultat krävs minst 75 %. Avrundning sker neråt till närmaste heltal.

Återmatning

Någon återmatning vid vilken eleverna får möjlighet att se hela frågan inklusive svarsalternativ är av sekretesskäl inte möjlig. Samtliga frågor i samtliga ämnen är granskade av svenska experter, men om eleven ändå uppfattar någon fråga som felaktig ska eleven markera detta med en kommentar i provet, samt muntligen kommunicera problemet med teoriansvarig vid sin flygskola som för informationen vidare till Transportstyrelsen.

Testsystem

För att eleverna ska få möjlighet att "känna" på systemet finns en demo-modul till PEXO.

PEXO demo-modul

Kontaktpersoner

Om ni har frågor eller behöver support, är ni välkomna att kontakta Transportstyrelsens kontaktpersoner.

Handläggare teoretisk examination Alexander Röstberg
E-post: alexander.rostberg@transportstyrelsen.se

Flyginspektör Pär Wilund
E-post: par.wilund@transportstyrelsen.se

Är du nöjd med informationen på sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!