Att starta en Del-147-skola

Ansökan om Del-147 godkännande

Ett Del-147-godkännande kan sökas för grundutbildning respektive typutbildning av flygteknisk underhållspersonal. 

Ansökan görs på blankett EASA Form 12

Till ansökan ska följande handlingar bifogas:

  • ett exemplar av utbildningshandboken (MTOE) som ska vara enligt krav i Del 147.A.140 och AMC Appendix I. Utbildningshandboken ska vara granskad och godkänd av organisationens kvalitetsansvarige.
  • intyg om juridisk person (registreringsbevis från Skatteverket eller Bolagsverket)
  • Form 4 för ansvariga personer enligt Del-147.A.105 (b). Ansvariga personer ska uppfylla kunskap- och erfarenhetsnivåer enligt "fastställda kriterier". Välj i menyn till höger.
  • examinationsfrågor enligt krav i Del-66 Appendix II/Appendix III samt GM 66.B.200
  • minimiavgift enligt gällande föreskrift för avgifter. Välj i menyn till höger.

Avgift för tillträdeskontrollen

Avgiften för tillträdeskontrollen motsvarar Transportstyrelsens nerlagda arbetstid och övriga kostnader, dock lägst den minimiavgift som framgår av gällande föreskrifter som reglerar Transportstyrelsens avgifter.

När Transportstyrelsen tar hand om ärendet

Vår behandling av ärendet innefattar

  • kontrollmöte för att verifiera att det är en 147-verksamhet samt för att träffa kommande befattningshavare
  • granskning av insänt material
  • intervjuer av ansvariga personer (AM, TM, QM, EM) som ska uppfylla "fastställda kriterier"
  • tillträdeskontroll för att bekräfta att verksamheten bedrivs enligt MTOE
  • beslut av behörig chef innan tillstånd utfärdas.

Ansökningsblanketterna EASA Form 12 och 4 samt relaterad information finns i menyn till höger eller kan beställas från Transportstyrelsen.

Ansökan skickas till
Transportstyrelsen
Luftfartsavdelningen
601 73 Norrköping

Om du har frågor om Del-147-tillstånd, kontakta Transportstyrelsen (Sektionen för underhålls- och tillverkningsorganisationer) på och fråga efter flygteknisk inspektör för Del-147-tillstånd.