Frågor och svar för flygteknisk underhållspersonal

Här hittar du frågor och svar för flygteknisk underhållspersonal

Klicka på frågan för att se svar

Vid ansökan om förnyelse ska du bifoga en försäkran om att du inte utfärdat något underhållsintyg (CRS) sedan giltigheten gick ut.

Transportstyrelsen (TS) har inte kapacitet att pröva ansökningar från sökande som är bosatta utanför EU, såvida den sökande inte har yrkes- eller bostads kopplingar till Sverige.

TS måste kunna verifiera dokument och utföra revisioner av personal och organisationer. Dessa kontroller och revisioner är möjligt att utföra endast om den som ansöker om en personlig licens hos TS arbetar för ett företag med en anknytning till Sverige, eller bor i Sverige.

Om det vid ett senare tillfälle, uppnår dessa kriterier, är du välkommen att kontakta oss igen.

The Swedish Transport Agency (STA) does not have the capacity to examine applications from licensed personnel with no professional or residential connections to Sweden.

It is an absolute necessity for the STA to be able to verify documents and perform audits of personnel and organizations. These verifications and audits are possible to perform only if the person applying for a personal licence with the STA works for a company with a connection to Sweden, or lives in Sweden.

If, at a later stage, you meet these criteria, you are welcome to contact us again.

 

Normal handläggningstid för ändring eller förnyelse av flygteknikercertifikat är 15 dagar. Vid utfärdande av första certifikat är handläggningstiden något längre.

Det finns inget sätt att konvertera ett flygteknikercertifikat som är utfärdat av annan myndighet utanför EASA. För att kunna ansöka om EASA Del-66 certifikat krävs godkända examinationer enligt Del-66 i berörda moduler tillsammans med erforderlig praktisk erfarenhet.

Begränsningen gäller för flygplan med kompositstruktur i grupp 3. Begränsningarna styrs vid konvertering av tidigare grupper enligt 66.B.125. Begränsningen sätts inte vid konverteringen om certifikatsinnehavaren tidigare har typer vars huvudstruktur är komposit, t ex Diamond DA20/DA40 eller Boeing 787.

Med relevant utbildning menas "Basic Training" utförd i en godkänd Del-147 organisation men där eleven av någon anledning inte blivit godkänd i alla avseenden. Transportstyrelsen kan efter individuell bedömning klassa utbildningen som relevant.

Vid utfärdande av Part 66 certifikat så ställs krav på teoretisk utbildning samt grundläggande praktisk erfarenhet. Regelverket medger att grundläggande praktisk erfarenhet kan fås på andra luftfartyg än det Part regelverket syftar till.

Fr.o.m 2012-10-01 så accepterar Transportstyrelsen underhåll på militära luftfartyg vid ansökan om utfärdande av Part 66 certifikat. Dock så måste alltid kompletteras med civil erfarenhet för att Part regelverkets krav skall vara uppfyllda.(ref: Part 66.A.30(e))

Det finns två varianter av sådan grundläggande erfarenhet som kan accepteras:

  1. som anställd flygunderhållspersonal i Försvarsmakten Flyg Operatör (FMFO). Procedur i Ledning flygunderhåll-manualen (LFU) beskriver hur detta skall bedrivas samt dokumenteras.
  2. som anställd i en svensk civil underhållsorganisation som underhåller FMFO luftfartyg. Vilka företag som är kontrakterade framgår av FMFO styrande dokument LFU. Grundläggande erfarenhet intygas på normalt sätt med arbetsgivarintyg samt en praktiklista/loggbok för den civila praktiken och en praktiklista/loggbok för den militära praktiken. Läs mer om hur dokumentation av grundläggande erfarenhet ska ske.

Följande kriterier skall vara uppfyllda för att det militära luftfartygsunderhållet kan bedömas som grundläggande erfarenhet hos en underhållsleverantör till FMFO:

  • organisationen har EASA 145/M sub F tillstånd och står under tillsyn av TS
  • organisationen har luftfartyget i sitt EASA certifikats "Scope of work" (civilt) eller i Tillägg till MOE/MOM-statsluftfart
  • att luftfartyget releasas enligt Part 145/part M reglerna eller enligt tillägget för statsluftfartyg i MOE.

Oavsett vilket av ovanstående alternativ som den grundläggande erfarenheten skaffats inom så måste kompletterande civil erfarenhet genomföras för att Part regelverkets krav skall vara uppfyllda.(ref: Part 66.A.30(e)). Den civila kompletteringstiden skiljer sig med hänsyn till på vilka militära luftfartyg som den militära grundläggande erfarenheten gjorts på. Tiden är kortare om luftfartyget finns med civilt typcertifikat (TC) än om det är ett luftfartyg med enbart militärt TC.

Kompletteringstider enligt tabellen nedan:

Praktikkrav
Luftfartyg med civilt TC
Kategori
A1, A3
Kategori
B1.1, B1.3, B2
Totalt praktik krav för Part 66 36 mån 60 mån
Varav minst tid praktik som skall göras i civil Part-145/M miljö 6 mån 12 mån
Praktikkrav
Luftfartyg med militärt TC
   
Totalt praktik krav för Part 66 36 mån 60 mån
Varav mins tid praktik som skall göras i civil Part-145/M miljö 9 mån 18 mån

Tänk på att detta endast gäller vid första utfärdande av Part 66 certifikat! Vid efterföljande ändringar med nya kategorier/underkategorier, införande av luftfartygstyp eller gruppbehörigheter så är det enbart civil erfarenhet i EASA miljö som är godkänd enligt Part 66.A.30(e).

Nej, som teoretisk utbildning räknas enbart godkända examinationer enligt Del- 66
utförda i en godkänd Del-147 organisation.

Transportstyrelsens certifikatsystem hålls kontinuerligt uppdaterat via folkbokföringen och ändring sker automatiskt vid nästa ändring eller förnyelse. Bor du utanför Sverige görs ändringen manuellt.

För att rätta en felaktig uppgift skickar du in ditt certifikat för korrigering. Du behöver inte skicka in en ansökan (EASA Form 19) men beskriv vilken uppgift som ska korrigeras. Ditt certifikat förnyas inte så tänk på att giltighetstiden förblir oförändrad. Vi tar inte ut någon avgift för korrigeringen.

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!