Buller

Buller är ett hälsoproblem som cirka en halv miljon människor i Sverige besväras av. Problem kan yttra sig i stress, sömnsvårigheter, koncentrations- och inlärningssvårigheter hos dem som exponeras. Personer som utsätts för buller under lång tid får dessutom ökad risk för hjärt- och kärlsjukdomar.

Den dominerande bullerkällan från järnvägstrafik brukar i de flesta trafikeringssituationer vara rullningsljudet i kontakten mellan hjul och räl. Vid hastigheter lägre än 30 km/h hörs dock motorljud mest och vid högre hastigheter blir aerodynamiska ljud mer och mer gällande. Övriga bullerkällor kan vara bromsljud, gnissel, kurvskrik eller slammer.

Vibrationer från järnvägstrafik kan också ge upphov till störningar och obehag för de som bor nära spåret. Kraftigaste vibrationer blir det när tunga godståg passerar över lösa jordar. De som utsätts för vibrationer kan drabbas av sömnstörningar, insomningsproblem, koncentrationssvårigheter eller allmän trötthet.

Transportstyrelsens arbete med järnvägsbuller

Nya, eller ombyggda järnvägsfordon eller dito järnvägsinfrastruktur, ska godkännas av Transportstyrelsen innan den får tas i bruk. Det som prövas i tillståndsprocessen följs sedan upp genom fortlöpande tillsyn.

Tillståndsprocessen som reglerar buller, är harmoniserad inom Europa, och tillämpas för standardiserade järnvägssystem (sådana som finns specificerade i tekniska specifikationer för driftskompatibilitet (TSD)). Bullernivåer för järnvägstrafik regleras i TSD Buller, EU 1304/2014 ändring genom 2019/774. De krav som ställs gör exempelvis att godsvagnar måste utrustas med kompositblock för att uppfylla kraven.

Nästan alla godsvagnar omfattas av regler som gör att de går tystare. Kraven gäller de vagnar som kan gå i gränsöverskridande trafik (benämns GE-vagnar i TSD, tidigare RIV-vagnar), vilket är cirka 90 % av alla godsvagnar. Mera exakt är kravet att de ska använda kompositbromsblock av godkänd typ. Kompositbromsblock är en driftskompatibilitetskomponent med ett specificerat användningsområde för varje typ. Mer information om vilka block som är godkända framgår i en lista på ERAs hemsida.

TSD buller tillåter att exempelvis det "icke referensspår" som Trafikverket har i Skåne kan användas för tester. Kraven på bullernivåer från motorvagnar och lok har skärpts med nya versioner av reglering.

I Sverige samordnas arbetet med att begränsa buller mellan flera myndigheter och det är Naturvårdsverket som har det utpekade ansvaret att samordna arbetet. Bullersamordningen ska bidra till samsyn för enhetlig tillämpning och vägledning genom att effektivisera, stärka och tydliggöra de enskilda myndigheternas arbete. På så sätt uppnås ökad förståelse för olika aktörers roller och uppdrag och också i bullerfrågan och högre effektivitet i myndigheternas gemensamma arbete. Transportstyrelsen deltar i detta arbete, genom att informera och hålla dialog med övriga myndigheter gällande vårt arbete med ljuddämpning av bullret vid källan, alltså fordon och bromsar samt egenskapskrav vid byggande av järnvägar, spårvägar och tunnelbana.

Läs mer om buller på Naturvårdsverkets webbplats.

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!