Remiss om ändring i Vägverkets föreskrifter (VVFS 2003:29) om nationellt tyggodkännande av system, komponent och separat teknisk enhet

2023-05-17

Vi tar tacksamt emot era synpunkter senast den 28 juni 2023. Vänligen ange vårt diarienummer TSF 2020:129 i ert svar. 

Remissmaterial

Remissvar

Ni ges härmed tillfälle att lämna synpunkter på förslaget och konsekvensutredningen.
Synpunkterna ska vara Transportstyrelsen tillhanda senast den 28 juni 2023. 

Vänligen ange vårt diairenummer TSF 2020:129 i svaret. 

Synpunkterna ska vara skriftliga och skickas till:

vag@transportstyrelsen.se 

eller till

Transportstyrelsen
Väg och järnväg
Box 267
781 23 Borlänge

Kontaktpersoner

Om ni har frågor med anledning av remissen är ni välkomna att kontakta:

Per Öhlund, utredare, tel. 010-495 56 69
E-post: per.ohlund@transportstyrelsen.se 

Josefine Montelius, utredare, tel. 010-495 51 66 
E-post: josefine.montelius@transportstyrelsen.se