Remissammanställning: Föreskrifter om ändring i Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (TSFS 2018:27) om tillsyn och certifikat inom sjöfartsområdet

Vårt diarienummer TSF 2019-163.

Remissmaterial

Missiv, föreskriftsförslagkonsekvensutredning och remissammanställning.

Kontakt

Om ni har frågor med anledning av remissen är ni välkomna att kontakta:

Dan Sarenius
Handläggare
010-495 33 48
dan.sarenius@transportstyrelsen.se

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!