Föreskrifter om ändring i Transportstyrelsens föreskrifter (TSFS 2016:5) om fritidsbåtar och vattenskotrar

Synpunkter på förslaget lämnas senast fredagen den 26 april 2019. Vänligen ange vårt diarienummer TSF 2019-43 i svaret.

Remissmaterial

Missiv, föreskriftsförslag och konsekvensutredning.

Remissvar

Ni ges härmed tillfälle att lämna synpunkter på förslaget och konsekvensutredningen. Synpunkterna ska vara Transportstyrelsen tillhanda senast den 26 april 2019. Vänligen ange vårt diarienummer TSF 2019-43 i svaret.

Synpunkterna ska vara skriftliga och skickas till:
sjofart@transportstyrelsen.se
eller till:
Transportstyrelsen
Sjö- och luftfart
601 73 Norrköping

Kontaktperson

Om ni har frågor med anledning av remissen är ni välkomna att kontakta:

Christer Bergström
010-495 32 44

Är du nöjd med informationen på sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!