TSFS 2022:52
Transportstyrelsens föreskrifter om transport till sjöss av förpackat farligt gods (IMDG-koden)

Dessa föreskrifter gäller transporter till sjöss av förpackat farligt gods vilka utförs med svenska fartyg, eller med utländska fartyg inom Sveriges sjöterritorium. Föreskrifterna ska tillämpas från och med att det förpackade farliga godset som avses transporteras till sjöss har checkats in i en svensk hamnanläggning.

Grundform

TSFS 2022:52

I kraft 2022-07-01. PDF 16221 kB