TSFS 2012:86
Transportstyrelsens föreskrifter om godkännande av organisationer för tillverkning av flygmateriel

Författningen upphävd 2021-01-01 genom TSFS 2020:86

Dessa föreskrifter ska tillämpas vid utfärdande av tillstånd till organisationer som ska tillverka civil flygmateriel som inte omfattas av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 216/2008 av den 20 februari 2008 om fastställande av gemensamma bestämmelser på det civila luftfartsområdet och inrättande av en europeisk byrå för luftfarts-säkerhet, och om upphävande av rådets direktiv 91/670/EEG, förordning (EG) nr 1592/2002 och direktiv 2004/36/EG. Föreskrifterna ska även tillämpas när organisationen utövar verksamhet enligt utfärdat tillstånd. . Dessa föreskrifter ska inte tillämpas vid amatörbyggnad av luftfartyg.

Grundform

TSFS 2012:86

I kraft 2012-08-01. PDF 73 kB

Ändringar

TSFS 2020:86

I kraft 2021-01-01. PDF 113 kB.

Upph. TSFS 2012:86.