TSFS 2015:66
Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om transport till sjöss av förpackat farligt gods (IMDG-koden)

Dessa föreskrifter ska tillämpas vid transport till sjöss av förpackat farligt gods på alla fartyg som används till sjöfart inom Sveriges sjöterritorium och på svenska fartyg som används till sjöfart utanför sjöterritoriet. Dessa föreskrifter gäller inte för 1. fritidsfartyg, 2. transporter med Försvarsmaktens örlogsfartyg, transporter som omfattas av 9 § lagen (2006:263) om transport av farligt gods eller transporter som avses i 4 § förordningen (2006:311) om transport av farligt gods, 3. farliga ämnen som är avsedda för fartygets drift eller arbetet ombord, samt 4. handburet farligt gods som passagerare medför, om detta gods är förpackat för detaljhandelsförsäljning och avsett för egen användning samt att befälhavaren bedömer att godset, med hänsyn till dess specifika egenskaper, kan medföras utan att det medför en risk från säkerhets- eller miljösynpunkt.

Konsoliderad version

Grundform

TSFS 2015:66

I kraft 2016-01-01. PDF 9926 kB

Ändringar

TSFS 2017:109

I kraft 2018-01-01. PDF 873 kB.

Ändr. 3 §; ny bilaga 4; allmänna råd.

TSFS 2019:38

I kraft 2019-05-02. PDF 194 kB.

Upph. 13 §; ändr. 1 §; ny 2 a §; ny rubrik närmast före 2 a §.