TSFS 2016:96
Transportstyrelsens föreskrifter om EG-kontrollförfarande

Författningen upphävd 2022-06-01 genom TSFS 2022:26

Dessa föreskrifter innehåller bestämmelser om EG-kontrollförklaring enligt 2 kap. 9 § järnvägslagen (2004:519), den kontroll av delsystem som utförs av ett anmält organ enligt 2 kap. 9 § järnvägslagen samt innehållet i en EG-försäkran enligt 2 kap. 10 § järnvägslagen

Konsoliderad version

Grundform

TSFS 2016:96

I kraft 2016-10-01. PDF 339 kB

Ändringar

TSFS 2020:62

I kraft 2020-10-31. PDF 285 kB.

Upph. 19-33 §§ samt bilaga 2 och 3; rubrikerna närmast före 19, 23 och 30-32 §§ utgår; ändr. rubriken till författningen samt 1 och 2 §§.

TSFS 2022:26

I kraft 2022-06-01. PDF 99 kB.

Upph. TSFS 2016:96.