TSFS 2012:84
Transportstyrelsens föreskrifter om godkännande av organisationer för underhåll av flygmateriel

Författningen upphävd 2014-07-01 genom TSFS 2014:35

Dessa föreskrifter ska tillämpas vid utfärdande av tillstånd till organisationer som utför underhåll, reparation och modifiering av civila luftfartyg som inte omfattas av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 216/2008 av den 20 februari 2008 om fastställande av gemensamma bestämmelser på det civila luftfartsområdet och inrättande av en europeisk byrå för luftfartssäkerhet, och om upphävande av rådets direktiv 91/670/EEG, förordning (EG) nr 1592/2002 och direktiv 2004/36/EG. Föreskrifterna ska även tillämpas när organisationen utövar verksamhet enligt utfärdat tillstånd.

Grundform

TSFS 2012:84

I kraft 2012-08-01. PDF 59 kB