VVFS 2008:165 Vägverkets föreskrifter om utbildningsverksamhet för yrkesförarkompetens

Författningen upphävd 2017-05-02 genom TSFS 2017:1

Ändringar

TSFS 2012:143

I kraft 2013-01-19. PDF 23 kB.

Ändr. 6 kap. 2 §; allmänna råd.