TSFS 2011:72
Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om utnämning av leverantörer av flygtrafikledningstjänst

Författningen upphävd 2017-11-01 genom TSFS 2017:82

Dessa föreskrifter ska tillämpas när en leverantör av flygtrafikledningstjänst med stöd av 6 kap. 13 § tredje stycket luftfartslagen (2010:500) ska utnämnas, eller är utnämnd, med ensamrätt i särskilt luftrumsblock i anslutning till en flygplats i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 550/2004 av den 10 mars 2004 om tillhandahållande av flygtrafiktjänster inom det gemensamma europeiska luftrummet.

Grundform

TSFS 2011:72

I kraft 2011-10-03. PDF 50 kB