TSFS 2013:106
Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om transport till sjöss av förpackat farligt gods (IMDG-koden)

Författningen upphävd 2016-01-01 genom TSFS 2015:66

Dessa föreskrifter är tillämpliga vid transport till sjöss av förpackat farligt gods på alla fartyg som används till sjöfart inom Sveriges sjöterritorium och på svenska fartyg som används till sjöfart utanför sjöterritoriet. Dessa föreskrifter gäller inte för – transport av förpackat farligt gods som utförs med fritidsfartyg eller av privatpersoner, under förutsättning att godset i fråga är emballerat i den detaljhandelsförpackning som är avsedd för den aktuella produkten samt är avsett för privat bruk, eller – farliga ämnen som är avsedda för fartygets drift eller arbetet ombord.

Grundform

TSFS 2013:106

I kraft 2014-01-01. PDF 6845 kB

Rättelser

TSFS 2013:106

PDF 30 kB.

Detta rättelseblad ersätter s. 195 och 196. Rättelsen avser förpackningsinstruktion P410.