SJÖFS 2004:28 Sjöfartsverkets föreskrifter och allmänna råd om livräddningsutrustning och livräddningsanordningar på fartyg som omfattas av 1974 års internationella konvention om säkerheten för människoliv till sjöss

Ändringar

TSFS 2009:96

I kraft 2010-01-01. PDF 83 kB.

Upph. SJÖFS 2004:28.