SJÖFS 2003:3 Sjöfartsverkets föreskrifter om fartområdenas indelning

Ändringar

TSFS 2009:9

I kraft 2009-04-01. PDF 85 kB.

Upph. SJÖFS 2003:3.