VVFS 2008:84 Vägverkets föreskrifter om värden som får användas i lokala trafikföreskrifter om högsta tillåten hastighet

Ändringar

TSFS 2009:77

I kraft 2009-08-01. PDF 17 kB.

Upph. VVFS 2008:84.