VVFS 1999:164 Vägverkets föreskrifter om lokala trafikföreskrifter m.m.

Ändringar

TSFS 2009:76

I kraft 2009-08-01. PDF 17 kB.

Upph. VVFS 1999:164.