TSFS 2009:64
Transportstyrelsens allmänna råd om undantag för färd med breda fordon

Författningen upphävd 2024-04-19 genom TSFS 2024:16

Dessa allmänna råd gäller prövning av ansökningar om undantag från bestämmelser om fordons eller fordonstågs bredd, lasten inräknad, i 4 kap. 15 § trafikförordningen (1998:1276) och i lokala trafikföreskrifter enligt 10 kap. 1 § andra stycket 20 samma förordning.

Grundform

TSFS 2009:64

I kraft 2009-07-02. PDF 173 kB