SJÖFS 1981:56 Sjöfartsverkets kungörelse med bestämning av syn- och hörselkraven för sjöfolk

Ändringar

TSFS 2009:6

I kraft 2009-03-01. PDF 87 kB.

Upph. SJÖFS 1981:56.