SJÖFS 2002:8 Sjöfartsverkets föreskrifter och allmänna råd om rederiers och fartygs säkerhetsorganisation (ISM-koden)

Ändringar

TSFS 2009:4

I kraft 2009-03-01. PDF 88 kB.

Upph. SJÖFS 2002:8.